ERNOS

〽 علم امروز علمی ناهموار و تنها راه نجاتش اسلام است/سید علی محمدی

سید علی محمدی – سپید عصر
علم امروز علمی ناهموار و تنها راه نجاتش اسلام است/سید علی محمدی. بمناسبت : آغاز سال تحصیلی سال 1398. فرزندانی که در عرصه ی انقلابی از چهل سال گذشته تا به امروز …


سپید عصر
علم امروز علمی ناهموار و تنها راه نجاتش اسلام است/سید علی محمدی. بمناسبت : آغاز سال تحصیلی سال 1398. فرزندانی که در عرصه ی انقلابی از چهل سال گذشته تا به امروز …


افکار وانديشه هاي مهندس مهدي بازرگان – گروه تاريخ انديشه معاصر
به باور من، راهبرد بازرگان، هموار کردن راه درشت و ناهموار دموکراسی در ایران بود، نه گرفتن ….. دارند، اگر امکان جنبش و راه نجاتی باشد، تنها در حرکات ملایمِ منظم و کوچک است که ….. سیدعلی محمودی، فلسفه سیاسی کانت، اندیشه‌های سیاسی در گستره فلسفه نظری و …. به دنبال اثبات حقانیت اسلام و هماهنگی آن با علم و دستاورهای علمی بشر است.


سلوک مدیریت از دیدگاه امیرالمومنین – قائمیه
پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، قضاوت را برازنده علی علیه‌السلام می‌دانست … هم اکنون در راه مدینه به مکه، منطقه‌ای به نام «ابار علی» است که آن حضرت در آنجا چاه زده بود. ….. فرایند عادی سازی تنها شامل نظریه خلافت نیست اما چنین فرایندی در دیدگاه های دیگر …… تجربه های انسان در زندگی نوعی علم است تجربه های علمی قابل استفاده اند.


اسلام – امت وسط…….
و توانست دست به فعاليت فكري و عقلي و علمي بي سابقه اي بزند … … خداوند تنها از مردم نخواسته است كه در اعماق وجود خود ايمان بياورند كه او يكتاي احد است و … یکی از راه های حیاتی برای رسیدن به خدا روی آوردن به نوافل پس از انجام فرایض است نوافل …… براستی چرا امروز، هیچ دینی (چه آسمانی و چه زمینی) مظلوم‌تر از اسلام – علی رغم حقانیت …


ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ – ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﺔ – گوهر گویا – دانشگاه اصفهان
. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ. ﭘﮋﻭﻫ. ﺶ. ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺏ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ. (. ﮔﻮﻫﺮ ﮔﻮﻳﺎ. ) ﺳﺎﻝ. ﻫﻔﺘﻢ. –. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﺩﻭﻡ … ﺩﻛﺘـﺮ ﺳـﻴﺪ ﻋﻠـﻲ … ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ …… ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ذﻟﺖ و اﻓﺘﻘﺎر اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﻨﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒـﻮدش ﻧﻤﺎﯾـﺎن. ﺗـﺮ …… و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮد را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ….. ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣـﺖ رخ …. ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪي در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﺗﺠﻠﯽ اﺣﺪﯾﺖ.


پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران
۹۸/۵/۱۹, دکتر سيدعلي ترابي دکتر داود گل محمدي, برنامه‌ريزي وقت ملاقات بيماران سرپايي با استفاده از مشخصات بيماران, مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها …


اختراعات ارجاعی از اداره ثبت – مرکز تحقیقات راه، مسکن و …
نظر به ‌اینکه اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا … در حال حاضر دبیرخانه ثبت اختراع مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب دفتر … 2434, سقف وافل با تیرچه های با جان باز, علی فیروزی منفرد و سید سروش میرخانی …. 2349, بتن پر مقاومت و ضد انفجار با استفاده از سنگدانه های مصنوعی, احمد محمدی و …


ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺠﻠﻪ (، ﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣـﺴ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم. ﺣﺴﻴﻦ. (. ع. ) ﺳﺎل. ﻫﻔﺪﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره … دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪي … دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ. ﺗﺎش …. آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻋﺮاق ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد، ﻣﻬﺮ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺧـﻮش. ﺑـﺎوري ….. ﺼﻲ. ﻣﻴﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺟﻬﺎن ﺳـﻠﻄﻪ اﺳـﺖ . ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ. ﺗﺄﻛﻴـﺪ. اﺗﻲ ﭼـﻮن. « ﺗﻨﻬـﺎ راه …… ﺣﻜﺎم ﺳﺮﺳﭙﺮده و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ راه ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


شهریور ۱۳۹۱ – کیهان نهاوند
روز بازگشايي مدارس … آن كه در پي آموختن دانش به راه افتد ، پيش از آن كه گام بردارد ، آمرزيده مي شود … فرشتگان ، با خشنودي ، بال هايشان را براي جوينده علم مي گسترند ….. دین اسلام یک دین ضد تجاوزگری است و به کسی تجاوز نمی کند، و فقط وقتی دست به …. بر همین بنیاد،سید علی محمد شیرازی معروف به «باب»با فوت سید کاظم رشتی …


ﺳﺎ ل دوم . ﺷﻤﺎره ﻫﻔ ﺖ . ﭘﺎﯾﯿﺰ 1394 – دانشگاه تربیت مدرس
ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ….. ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮﻫﮋﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ و ﭼﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﮕﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ….. ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻋﮑﺲ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﮐﺎرﮔﺮي، ﮐﺎرت ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ راه را ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﺐ ….. ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﻌﯿﺪي ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮان: ….. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺎرﺗﺮ را در ﻓﻠﺴﻔﻪ ….. در ﺑﯿﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ از ﺧﺼﺎﯾﺺ اﺳﻼم اﺳﺖ (ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.


فصلنامه «حکومت اسلامی» ویژۀ اندیشه و فقه سیاسی اسلام، سال …
ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات در ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﺤﻔﻠﻲ دور از اﻧـﺘﻈﺎر اﺳﺖ/. ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﺎﻣﻊ در …… ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺄﻣﻮر ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا ﻧﻤﻮد, ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﻜّﻪ و ﺗﻨﻬﺎ/ از اﻳﻦ رو, ﺑـﻌﻀﻲ از. ﻣﻔﺴﺮان اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را …


مرداد ۱۳۹۸ – گذری به تاریخ
اشهر مشاهیر اسلام رفیق بک العظم.


Sobh صبح نزدیک است، علی بیرانوند.doc
در این کتاب شما را به صورت اجمالی با نظریات اسلام در مورد آخرالزمان، یهود، انسان، … داستان کتاب مربوط به جوانی است که همچون بسیاری از دیگر جوانان جهان امروز، دچار بحران هویّت است. …… [16] علی فرمود: لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله [17]، اگر راه حق را پیدا …… آنها اين سخن را از روي درك و دانايي و با استناد به دليل علمي نمي گويند.


اهمیت تعلیم و تربیت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
خامنه ای،سید علی(1380)،پیشوای صادق،تهران،انتشارات سید جمال. …. دیگر اهمیتی که تعلیم و تربیت دارد این است که کودکان امروز، پدران و مادران …. علمی و فرهنگی آن مکتب باشند و حقانیت اسلام و تشیع را به جامعه اسلامی آن روز …… محمدی ری شهری م.


خرداد ۱۳۹۱ – بیداری اسلامی
آيا آن را نازل كرده كه شب و روز طوطي وار آن را بدون فهم و تدبر تلاوت كنند؟ … اعلاي كلمة الله و سعادت بشرو نجاتشان از دست جباران و ستمگران تلاش كنند و در اين راه از جان، مال و. … به‌جز سه چيز: (صدقه جاري، علمي كه ديگران از آن استفاده ببرند و يا فرزند ….. من كان حيا و يحق القول علي الكافرين»: (اين كتاب يادآوري و قرآن واضح وحجت است و هدف …


برگه 48 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی … – پاسدار اسلام
من تنها يک نصيحت و يک موعظه براي شما …


Untitled – ستاد اقامه نماز
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي … آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ آل ﻳﺎﺳﻴﻦ … اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ (ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ) دارﻳﻢ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺒﻲ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم ﻣﻲ … ن ﻛﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮد را از ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه ﺑﺎز ﻣﻲ دارد، ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺳﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد … اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ روي روﺣﻴﻪ و رﻓﺘﺎر …… راه ﻫﺎي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. و. ﺗﻜﺎﻣﻞ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و. اﻗﺘﺼﺎدي. ﻧﺎﻫﻤﻮار. ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي. ﻧﻤﺎز. در. اﺑﻌﺎد.


راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ اﺳﻼﻣﻲ – جستجو در مقالات دانشگاهی و …
اﺳﺖ . ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ. « آﻳﻨﺪه. ﭘﮋوﻫﻲ. » ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ….. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳـﻴﻠﻪ اي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻬﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﺗﻜ …. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ….. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺒـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اوﻟﻴـﻪ راه اﻧـﺪازي ﭘـﺮوژه ….. اﻣﺮوز ﺑﺮواﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮدا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﻮاﻫﺪﮔﺬاﺷـﺖ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ …… ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﻃﺎوس از ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﭘﺮ آوازه ي ﺷـﻴﻌﻪ در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ …… ﻧﺠـﺎﺗ …


5 – کتابخانه – حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
سطح علمی مجله بحمداللَّه بسیار خوب و مقالات عمیق و قابل بهره‌برداری در امر حج است. …. در مقابل ملت شریف و مجاهد در راه اسلام و تعالیم انسانی آن، بسیار خطیر و بزرگ است … اسلام ناب محمّدی زنده است و او زنده است تا پرچم عظمت اسلام و وحدت مسلمین و نفرت از ….. (1) خلاصه آنچه در جهان امروز، از عقاید محکم و آرای صحیح و علوم و صنایع و اخلاق …


چرا خدا بعضی از انسان ها را بدبخت آفریده؟ | شهر سوال
۱۲:۴۱.


پرسش و پاسخ (فلسفه آفرینش) – نجات دهنده – blogfa
علوم مردم از طريق حواس ظاهري است ولي علوم ائمه به طور عمده از راه الهام و افاضه به …. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم تمام معارف و شرايع اسلام را به علي … [8] و پر واضح است كه علمي با چنين شرايطي از عهده بشر قاصر و عاجز بيرون است و تنها منبعي …… ميزان الحكمه، محمدي ري شهري، ج 1، ص 114، حديث 781، چاپ اول، 1416 هجري قمري، …


چکیده های مبسوط مقالات فارسی – پنجاهمین کنفرانس ریاضی …
پایگاه ا نادی ع وم ھان اسﻼم … ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺎرس، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺖ. … ﮔﺮاﻣﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ …. داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن. اﺷﺮﻓﯽ. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ. داﻧﺸﮕﺎه داﻣﻐﺎن. اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ. ﺳﯿﺪ اﻣﯿﻦ. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ….. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻧﺒﯽ ﭘﻮر. اﯾﺮج. داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ. ﻧﺠﺎﺗﯽ. ﻓﺎﻃﻤﻪ. ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.


نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی
ای خدا نجاتم بده


ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﯿﺮ 1389 – ﺷﻤﺎﺭﻩ 17
ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ، ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﺻﻠﯽ … laquo&;ﺑﻨﺪﻩraquo&; ﻭ laquo&;ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭraquo&; ﺍﺳﺖ، ﻋﯿﺐ ﭘﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ ﺯﺩﺍ، ﺭﺍﻩ ﭘﯿﻤﻮﺩﻥ. ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ….. <

14

&nbsp>;ﯾﻘﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ،. ﺛﺒﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ …


انتشارات ندوی منتشر کرد نبیّ رحمت
قرن بیستم میالدی، عالمه سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمه اهلل است. … قرآن تنها کتاب آسماني است که خداوند …. عالمه سیدابوالحسن علي حسني ندويارمغان هاي بنيادي بعثت محمّدي و اثرات آن در تاريخ و تمدن انساني ….. بعد علمی، فکری و فرهنگی نیز این … دین و علم. از راه آسیای میانه و ایران به هند رسید. و در آن سرزمین بستر مناسبی برای.


دریافت مقاله
رفته بودم به صد نهنگ : مجموعه شعر } علی باباچاهی. … جهان شعری امروز ما را …. شاعر ريخته است: پس راه برای ورود هر واژه و عبارتی باز است. … گزارشی محزون } طنابی حاضر او خلاصه / رستمی / که تنها / اعماق چاه می شناسدش !! … مقاله علمی و تحلیلی در عرصه های جامعه شناختی، روان شناختی و پزشکی در سطح بین المللی در نشریات و مجامع علمی و.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر