ERNOS

کمپرسور دندانپزشکی و اهمیت کارکرد ان در مطب های دندانپزشکی

کمپرسور دندانپزشکی | کمپرسور دندانپزشکی بدون روغن | …
مدل های مختلف کمپرسور دندانپزشکی ( کمپرسور بدون روغن ) … و کمپرسور ( واحد هواساز اویل فری ) که تمام قطعات آن در ایتالیا ساخته شده است … بدون شک کمپرسور دندانپزشکی یکی از این تجهیزاتی است که نقش مهمی در … هوای فشرده برای کارکرد ابزار ها و یونیت های دندانپزشکی دارد در اکثر مواقع …. اشتراک این مطلب.


آشنایی با یونیت دندانپزشکی و اجزای آن – قسمت اول – دندال
آشنایی با یونیت دندانپزشکی و اجزای مختلف آن و همچنین عملکرد هر یک … هر مطب دندانپزشکی می باشد و کوچکترین مشکل در عملکرد آن باعث مختل … که یونیت های شلنگ از بالا احتمال خطر سقوط توربین، ایرموتور و یا …. منبع‌ ذخیره‌ آب‌ 3 کاربرد اصلی‌ دارد که‌ عبارت‌ است‌ از: …. در دندانپزشکی دو نوع کمپرسور دیده می شود:.


نکاتی که برای انتخاب کمپرسور دندانپزشکی باید بدانیم …
آیا کمپرسور هم مانند دیگر وسایل مطب می تواند خود منبع آلودگی های … اکثر آن ها که معمولا دارای صدا و لرزش می باشند، در محیط های صنعتی کاربرد دارند.


ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺐ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻄﺐ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ. ﻭﻣﻄﺐ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ …. ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ. ﻛﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ….. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ …


کمپرسور های مخصوص یونیت دندانپزشکی – ایران پمپ,معرفی …
با توجه به نقش حساس و محوری کمپرسور دریک مجموعه یا مطب دندانپزشکی انتخاب کمپرسور … دقت بالا افزونه های قوی و عمر مفید عالی از ویژگی های آن می باشد. …. بدلیل کاربرد کمپرسورباد اویل فری در دندانپزشکی به این نوع کمپرسور گاهی، کمپرسور …


ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺮاﻳﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي … دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر روﭘﻮش ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮك ﻣﺤﻞ ﻛﺎر آن را …. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺐ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس …. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع دﻗﻴﻖ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺨﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻮﻛﻼوﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑـﻪ ﭘﻤـﭗ. وﻛﻴﻮم.


ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙ – سازمان صنایع …
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. ﯾﻮﻧﯿﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح. 100. دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل. ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪه. ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﻮا، ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮﺗﻮر، اﯾﺮﻣﻮﺗﺮ، ﭘﻮار،. ﭼﺮاغ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ( light. ) ، ﮐﺮاﺷﻮار، ﻟﯿﻮان. ﭘﺮﮐﻦ، ﺳﺎﮐﺸﻦ. (. ﺑﺰاق ﮐﺶ. ) ، ﺻﻨﺪﻟﯽ. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. (. Patient Chair. ) ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر … ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ….. ﻫﺎ و ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮ …


مقررات دندانپزشکی
ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ آن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر. ﺑﺪون روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ … وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺮي اﭘﻴﻜﺎل در ﻣﻄﺐ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﺑﻼ. ﻣﺎﻧﻊ. اﺳﺖ … دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،. ﺿﺮورت دارد اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.


آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی
پدال که دارای کابل بلندی است و انتهای آن با یک فیش و یا بطور مستقیم به دستگاه متصل می شود. … این دستگاه برای کارهای تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد و مسیرهای هدایت نور ویژه بصورت اطلاعات دستوری زیر کاربرد دارد:


تفاوت کمپرسور دندانپزشکی وصنعتی از لحاظ عملکرد – …
نبود ان مشکلات جدی را برای کارکرد بعضی تجهیزات به وجود می اورد و نبود ان بعضا … نکته ی حایز اهمیتی که در کمپرسور دندانپزشکی مدل های ایتالیایی می توان اشاره …


w&h | کام طب
++ دسته بندی تجهیزات دندانپزشکی; تجهیزات مطب و کلینیک دندانپزشکی · تجهیزات عمومی … و پروتزی دندانپزشکی; کمپرسور و ساکشن; مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی; یونیت ….. های دندانپزشکی برای پاک سازی اولیه ابزارها و تجهیزات دندانپزشکی از اهمیت … دندانپزشکی از تجهیزاتی به شمار می رود که لزوم سلامت و کارکرد صحیح آن …


طرح تولید یونیت دندانپزشکی | ایـ توجیهی
در فصل سرما برای کمپرسور از روغن های اتوماتیک 10 می توان استفاده کرد. … بنابراین تنها کاربرد آن در مراکز دندانپزشکی، درمانگاهها و مطب …


مدیریت کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی – معاونت بهداشت
موارد کاربرد مواد ضدعفونی کننده. …… به دلیل داشتن پمﭗ مکانیکی، هوای بیشتری خارج می شود پس نفوﺫ بخار، داخل وسایل …


پیشگیری و کنترل عفونت در دندانپزشکی – معاونت درمان
مراکز و مطب های دندانپزشکی بایستی برنامه پیشگیری و کنترل عفونت را به منظور کاهش خطر انتقال بیماری، به صورت مکتوب تهیه. کنند …. ظرف غوطه وری بایستی دارای درب بوده و درب آن همیشه بسته باشد . غلظت و ….. دارای پمپ خال … کاربرد دارد.


dentalcomperesor
کمپرسور دندانپزشکی چگونه موجب کارکرد سایر تجهیزات دندانپزشکی می شود … ترین ابزارها در میان تجهیزات دندانپزشکی است و نبود ان در مطب یک دندانپزشک باعث … ولی در مدل های صنعتی این دستگاه اهمیت چندانی ندارد که این دستگاه هوای خشک ایجاد …


آشنایی با محیط مطب دندانپزشکی | دکتر سپهریان
آشنایی با محیط مطب دندانپزشکی ارایه شده توسط دکتر سپهریان. … مواد دندانپزشکی و دادن آنها به دندانپزشک; آموزش دادن به بیمار; دادن توصیه های لازم پس … صندلی دندانپزشکی; چراغ دندانپزشکی; سیستم بهداشتی : کاسه کراشوار ، ساکشن و بزاق کش; کمپرسور … در مقایسه با پیزون مستر دارای قدرت و دامنه کاربرد بیشتری است; برای راه …


قوانین مربوط به مطب های پزشکی و دندان پزشکی – ایردن
قوانين مربوط به مطبهاي پزشكي ودندانپزشكي زباله های آلوده مطب دندانپزشکی. … ماده 2: مطب به محلي اطلاق مي گردد كه پزشك داراي پروانه تاسيس مطب در آن به تشخيص …. ماده 44: كمپرسور يونيت كه داراي صدا و ارتعاش است بايد خارج از اتاق كار دندانپزشك نصب شود و …. استفاده از مطالب ایردن برای اهداف غیرتجاری و با ذکر آدرس کامل آزاد است.


کمپرسور دندانپزشکی – قیمت کمپرسور دندانپزشکی – فامکو
33113377 …


آشنایی کامل با ویژگی های کمپرسور باد دندانپزشکی – ایران …
بیشتر مجتمع ها و مطب های دندان پزشکی امروزه کمپرسورهایی را انتخاب می … از ویژگی های کمپرسور باد دندانپزشکی بزرگ می توان به طراحی خاص آن اشاره … در این جا اهمیت انتخاب کمپرسور مناسب آشکار می شود و انتخاب های بد و ضعیف …


چطور یک کمپرسور دندانپزشکی مناسب انتخاب کنم؟ – دنت …
اگر این سوال شما هم هست و قصد خرید کمپرسور دندانپزشکی دارید حتما این مطلب … هوای فشرده یکی از مهم ترین و حساس ترین نیاز های یک مرکز دندانپزشکی به شمار می آید. … آن می باشد، کیفیت هوایی که مصرف درمانی دارد (به ویژه در دندانپزشکی) از اهمیت …


تجهیزات ضروری در مطب دندانپزشکی – 2198 | مجله ایرانگان
صندلی دندانپزشکیاین صندلی‌ دندانپزشکی به چند سو می‌چرخد که ب. … در این مطلب پانزده وسیله‌ی جراحی را معرفی می‌کنیم که وجود آن‌ها برای دندانپزشکی … کمپرسور هوا.


ابلاغيه آئین نامه درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل … – …
درمانگاه دندانپزشكي مؤسسه اي است كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي، … تبصره 1: در صورت درخواست 2 نفر، یک نفر از آنها باید دندانپزشک باشد. …. را كتباً به همراه تصوير پروانه مطب دندانپزشك واعلام همكاري ايشان به معاونت مربوطه اعلام نمايد. …. در تامین و کاربرد مواد و وسایل ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مصوب الزامی است.


یونیت و صندلی | کابینت دندانپزشکی | میز لابراتوری …
دستگاه ساکشن مانند یک جارو برقی عمل می کند و عملا کار آن مکش است اما اینکه این مکش … روتور ها و ترایلی ها با توجه به نوع عملکرد و زیبایی در طرح های مختلفی تولید شده اند … با توجه به نقش حساس و محوری کمپرسور در یک مجموعه یا مطب دندانپزشکی …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر