ERNOS

کارگاه تجربه معماری بومی و توسعه گردشگری-قسمت دوم

کارگاه تجربه معماری بومی و توسعه گردشگری-قسمت دوم – آپارات
دومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در تاریخ 25 شهریور با حضور الهه آذرنوش و با عنوان معماری بومی و …


کارگاه تجربه معماری بومی و توسعه گردشگری-قسمت سوم – …
دومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در تاریخ 25 شهریور با حضور الهه آذرنوش و با عنوان معماری بومی و …


کارگاه تجربه معماری بومی و توسعه گردشگری-قسمت دوم – فیدیا
دومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در تاریخ 25 شهریور با حضور الهه آذرنوش و با عنوان معماری بومی و …


کارگاه تجربه معماری بومی و توسعه گردشگری-قسمت دوم – …
دومین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در تاریخ 25 شهریور با حضور الهه آذرنوش و با عنوان معماری بومی و توسعه گردشگری …


کارگاه معماری بومی در اکوموزه لافت برگزار شد
کارگاه معماری بومی با هدف بررسی جنبه های مختلف فرهنگ و میراث … بومی با شرکت دانشجویان و مدیران اقامتگاه ها، آشنایی با عوامل توسعه گردشگری و …


جامعه محلی چگونه به توسعه گردشگری مسئولانه کمک می کنند؟
جامعه محلی از مهم ترین عناصر توسعه گردشگری مسئولانه است. … در گردشگری مبتنی بر جامعه محلی، گردشگران چه چیزهایی را تجربه می کنند؟ … از میان ساکنین محلی پرداخته و روش های بازاریابی، مدیریت، خانه داری و نظافت اکولاژ، طبخ غذا و شیوه هدایت تورهای محلی را به آن ها آموزش دادند. … روستای افراسیاب | گردشگری به قیمت جان و مال مردم.


نوروزی متفاوت را در اقامتگاه های بوم گردی خراسان جنوبی …
اماکن اقامتی محلی با نشان دادن سبک زندگی، معماری و غذاهای خوش … راه اندازی اقامتگاههای بوم گردی استان به منظور توسعه گردشگری روستایی و … وی افزود: اسکان، ارائه غذا و نوشیدنی بومی، آموزش و فروش صنایع دستی … کاهش قیمت رسمی یورو و پوند/ دلار ثابت ماند … از بازیکنانم خواستم تا دقیقه آخر مبارزه کنند …


ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات …
بنابراین می‌توان بیان کرد که توسعه گردشگری در روستاهای منطقه مورد مطالعه تأثیرات عمیقی بر … 2دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران …. ارکسترها، نمایشنامه‌ها، هنرهای دستی، معماری، سبک زندگی، آداب و رسوم بومی و . …. به طور کلی، مفهوم اثرات فرهنگی و اجتماعی را به معنی تغییراتی به کار می‌برند که در تجربه های …


ي ﻣﻮردي ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ
50. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي … ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣـﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن … ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﺰء ﻣﻬﻢ …… ي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﻛﻮﻣﻮزه، ﻣﻮﺿﻮع و ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻣﻌﺮﻓﻲ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮر اﺻﻠﻲ ….. ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤﺖ.


کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در …
مهندسی ارزش … توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها … برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار …. رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر ….. مدل مفهومی پیرامون راهبردهای برنامه ریزی جامع سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه ( قسمت دوم ).


مقاله نقش متقابل صنایع دستی در توسعه پایدار فرهنگی …
ایران … و توسعه مشاغل مرتبط و ایجاد اشتغال پایدار اثر گذار است؛ زیرا در عمل و تجربه …


ي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ
ﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي. ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره. 2. (ﺳﺮي ﺟﺪﻳﺪ)، ﭘﻴﺎﭘﻲ. 6. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن …. آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. درﻳﺎﻓﺖ: …. ﻲ و ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ و ﺳﻴﻤﺎي … در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ….. ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل.


همایش دوم – دبیر خانه ی دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
ایرانی در پروژه های مسكن مهر و ارایه ی اقدامات انجام شده. راه كارهای به كارگیری و استفاده از فن آوری های نوین در بافت های فرسوده (تجربه های … ردیف, نام كارگاه, ارایه دهندگان.


اهداف، ارکان و الزامات برنامه‌ریزی گردشگری روستایی با …
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ روﺳﺘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار از ﯾﮏ ﺳﻮ. و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﻮﻟـﻪ … اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزي، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس . ***. اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ ﮔﺮوه …


خوشه سار بوم گردی / اقامتگاههای بومگردی ایران اکو کمپ / خانه …
و میزبان گردشگران خارجی و داخلی بودند؛ پس از چندی، اقامتگاه‌های خوشه‌سار بوم گردی … برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار مقصد و جامعه محلی، … و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سه گونه اکولوژ، اکوکمپ‌ و اکوهتل‌(هتل‌های سنتی) است. … مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در …


داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ وﻟﺸﺖ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﭘ
. ﮔﺮ.


پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد جشنواره های بومی … – رسا …
پایان نامه تاثیر ورزش های بومی و محلی بر توسعه گردشگری شهرستان چابهار … پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی …. محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و جغرافیا دوره اول متوسطه بر اساس مولفه های آموزش جهانی …. پایان نامه بررسی اثرات خانه های دوم بر اکوتوریسم؛ مطالعه موردی دهستان لواسان بزرگ …


ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﻮﺭ
ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ … ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻱ ﺣﻔﻆ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﻧﺪ. … ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. •. ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. …. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﮕﺎﺭﻩ، ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ … ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻳﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ.


نگاهی به گردشگری بومی در ایران – ویستا
بومی کردن گردشگری یا آنچه از آن به عنوان گردشگری بومی یاد می شود، عبارت است از … هویت فردگرایانه و تغییر علایق و انتخاب ها را در تجربه گردشگری معاصر سبب شده است. … در این صورت توسعه گردشگری بومی با قابلیت بالاتری انجام می شود. … بازار عمومی شهر که به سبک معماری سنتی ایران و با در نظر گرفتن وضعیت آب و هوای …


ی گر تعدیل گردشگری روستایی با ة توسع بین پایداری …
بنابراین، درک مردم بومی نسبت به توسعه گردشگری روستایی به مدیران و … توسعه گردشگری پایدار به دنبال بهینه کردن مزایای گردشگری به گردشگر (تجربه آن)، … می برند؛ می توان گفت، دیدگاه دوم با پژوهش های ژانگ (۲۰۱۲) و اسنیسکا و همکاران (۲۰۱۴)، در …. چشم انداز بسیار زیبای آبشار قلات و وجود باغات سرسبز و پربار در فصل بهار.


جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی )مطالعه ي …
توسعه ی پایدار، معماری پایدار، معماری بومی، روستای هلسم. …. معمـاری بومـی روسـتاهای اسـتان ایـالم؛ بـر اسـاس تفکـر و تجربـه ی چندیـن ده سـاله … در سـال هاي اخیـر در بافـت و بناهـای روسـتاهای کشـور، اشـاره کـرده و آنهـا را از لحـاظ فنـی، آمـوزش و . …. امـروزه سـاختمان ها بـه عنـوان بخشـي از محیط زیسـت تولیدکننـده ی قسـمت اعظمـي از آلودگي هـاي.


بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری – فصلنامه …
158. بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری؛. مطالعه موردی جزیره کيش.


توسعه گردشگری استان گیلان و شهر رشت با تنوع … – زیتونت
توسعه گردشگری استان گیلان و شهر رشت با تنوع غذایی و شهر خلاق غذا. … در طول تاریخ بسیاری از گردشگران به دلیل تجربه صرف غذاهای مختلف و به خصوص غذاهای بومی و محلی اقدام به سفر به این …. جدول 2) لیست 11 شهر خلاق غذا در یونسکو …. برگزاری دوره های فنی و کارگاه های آموزشی مرتبط با آشپزی و خوراک شناسی.


ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻮﻣﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ – مطالعات مدیریت …
. ﺑﻨﻔﺸﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ. 2. (. ﺗﺎرﯾﺦ. درﯾﺎﻓﺖ. : 29. /2/.


بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان
مربی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه الزهرا)س(. ) … کارگاه های سنتی صنایع دستی محلی و زیبایی اشيای توليدی آنها، بخشی از این … دستی در استان کردستان، تبيين و به صورت دستورالعمل اجرایی ابالغ گردد؛ 2. … کسب تجربه و شناخت دست اول از ميراث و فرهنگ آن جامعه … طرح های توسعه گردشگری و زیربنایی باید ابعاد هنری، اجتماعی.


پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران
فضا, مهندسي معماري, کارشناسي ارشد …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر