ERNOS

چرا باید تسلیم (مقلد) مراجع شریعتی و طریقتی باشیم

چرا باید تسلیم (مقلد) مراجع شریعتی و طریقتی باشیم – …
چرا باید تسلیم (مقلد) مراجع شریعتی و طریقتی باشیم. اهل معرفت نیز این سؤال را بارها به صورت شفاهی و کتبی پاسخ داده اند و قلب طالبان طریق را …


د کتر علی شریعتی
د کتر علی شریعتی دکتر علی شریعتی. … پس باید با عقل مصلحت اندیش در آن زیست. و چاره ایی دیگر پیدا نیست …. چرا باید در انتظار بهشت موعود احتمالی باشیم ؟


نياز به مهدي – خبرگزاری آریا
تا وقتی که ما احساس نیاز به امام نداشته باشیم اگر امام هم ظهور کند آش و کاسه همان است که در … چرا باید تسلیم (مقلد) مراجع شریعتی و طریقتی باشیم.


در خیانت علی شریعتی … | عرصه ای برای دیالکتیک
زیرا شریعتی به هر طریقی می خواست ثابت کند که «مذهب ماهیت افیونی … نشان دهند و استدلال شان هم ایستادگی چند مرجع در برابر انگلیس در دوران … زدوده نشود باید منتظر تداوم حیات طیف های مقابل باشیم و اوضاع فعلی را …. اگر نقد روحانیت برای شما ارزش است ، چرا نقد های بازرگان به روحانیت …… خب من تسلیم باشه…


رايزني فرهنگي ج .ا.ا – بغداد – اسلام
به هر حال، در تحليل رفتار پيامبر(ص) و مسلمانان با آنان، بايد مواضع ايشان را در قبال ….. درگيري قرآن با مشركان بر سر وحدت يا كثرت مبدا جهان هستي نيست، چرا كه آنان ….. واجب است اعتقاد داشته باشيم كه امامت، حق است؛ همان طورى كه باور داريم نبوت حق است. …… صرف نظر از آيات قرآن، در منابع شيعه و اهل سنت، روايات فراوانى نيز داريم كه …


روشنفکری دینی | محسن کدیور
اگر این دو بال را داشته باشیم، آنگاه می توان گفت پویایی سنت از طریق اجتهاد … بر این اساس پس از خواجه نصیر الدین طوسي و شیخ الطائفه طوسی اکثر علما در فقه و کلام مقلد ایشان … یعنی ما می باید تسلیم مدرنیته شویم و این دنیای جدید را بپذیریم. ….. برخی مراجع محترم تقلید در قم و نجف مطالعه میشود و نقطه نظرات ایشان به طریقی به …


دراویش نعمت اللهی گنابادی – پرسمان – پرسمان دانشگاهیان
آنان بر این عقیده اند که امور طریقت ملت، از طرف امام معصوم بر عهده اقطاب تصوف قرار … آن‌ها در واقع با روحانیت و مراجع تقلید اختلاف داشته و اصل مرجع تقلید در شیعه اثنی … به این ترتیب که هر صوفی باید یک دهم درآمد خود را به قطب یا نماینده قطب بپردازد. … به رأی و برخی تسلیم به نفس است که در اینجا دوری از تأثیرات نفس واجب است و …


فصلنامۀ « حکومت اسلامي» ويژۀ انديشه و فقه سياسي اسلام ، …
ﻧﻴﺎز دارد/ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي, اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎد ﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي و ﻋﺎد ﻧﻪ در …. ﭼـﺮا ﺑـﺎﻳﺪ ﻣـﺮدم از ﺣـﺎﺻﻞ دﺳـﺘﺮﻧﺞ ﺧـﻮد. ﻣﺎﻟﻴﺎت@ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ …. ﺑـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ. ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد از ﺟﻨﺒ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ/ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ …… ﻧﺺ اﺳﺖ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﻴﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺨﺖ از آن دﻓﺎع ﻛﺮد؟< ….. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﺳﺖ, اﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﻮز اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﺷﺆون ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود,. ﭼﻮن ﺑﻪ اﺧﺘ ل …


دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی
نهایی، قضاوت کرده و الگوهای رفتاری را بهنجار | چرا دولت اسلامی با نوشتن قانون … مراجع عظام می توانند با استنباطهای فقهی، ملی و دینی در برنامه ی خود بگنجانیم … نکته هم باید باشیم که پایبندی بیش از حد و مفرط است که مقننين در آن تنفس میکردهاند. ….. انقلاب» بر جنبه ی B تأکید کردند و گروهی به مینماید (مانند رابطه ی مقلد و مقلد)، …


متن کتاب | گروه تاريخ و انديشه معاصر موسسه امام خميني
بايد با بررسي دقيق اين منابع، منابع صحيح و قابل اعتماد از منابع مخدوش جدا و بازشناسي شود. ….. اگر اسلام اينست و روش دعوت به اسلام اين گونه است، پس چرا اين همه جنگها، … كنيم و يا بالعكس انتظار داشته باشيم كه همه مردم با طوع و رغبت مسلمان بشوند. …… تقليد مطلق از محصولات علم فرنگي در تاريخ تحولات دوران معاصر ايران مي باشد، …


متن کتاب | گروه تاريخ و انديشه معاصر موسسه امام خميني
ديدگاه مراجع و علماي معاصر، درباره انديشه و تحولات تاريخي ايران معاصر …7 ….. علما اعلام تهران و زنان آنان در خانه اش شركت دهد و با تسليم او راه را براي تعرض به سائر علما …. ما وقتي به مراحل ديني رسيديم، بايد متوجه باشيم كه در مقابل امام زمان عليه السلام بايد …. شهيد مطهري و آقاي آشتياني نيز در مشهد در مقدمه بعضي از كتاب هايشان به اين …


کشکول الیاس
پنج فرزند داشتیم که همسرم باید آنها را در هر شرایطی حفظ می‌کردند. … احمد شريعتي كمال آبادي1249199931 33629 … انقلاب: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و ….. و در جایی دیگر گفته بود : من مقلد امام خمینی هستم. …. چرا در زمان خشک‌سالى، پیامبر(ص) قیمت‌گذارى را مردود دانست و آن‌را به سختى رد …


جز
ﭼـﺮا. ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻛـﺮدي؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠـﻚ ﻣـﺎل ﺗﻮﺳـﺖ. ،. وﻟـﻲ آن ﮔﻨـﺪﻣ. ﻲ. ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ. ﻣﻲ. آوري،. ﻫﻤﻪ …… ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴ ﻨﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺮﻳﻘﺖ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ … آن ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨ. ﻨﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻧﻈﺮي ﻧﺪاد ﻳﺎ اﮔﺮ ﻧﻈﺮي از ﻗﻄﺐ زﻧﺪه در ﻣﺴـﺎﺋﻞ. ﻓﻘﻬﻲ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻬﺎ … ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ را و. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﻴـﺪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ ﺳـﭙﺮدﻧﺪ وﻟـﻲ ﺷﺨﺼـﻲ را ﻣﻌـﻴ ﻦ. ﻧﻜﺮده. اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ….. اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻇﻠـﻢ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻧﺸـﻮ …


ﮑﺎ ﯽ – جزوه
ﻏﻴﺒـﺖ اﻣـﺎم، ﻣﺴـﺄﻟﻪ. ي ﻃﺮﻳﻘـﺖ. /. ﻣﺴﺄﻟﻪ. ي ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴـﺪ. /. دﻋـﺎ ﻛـﺮدن، ﺷـﻜﺮ. ﮔﺰاري در. ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﺷﺪ وﻗﺖ ﺑﺮده ﻣﻲ. ﺷﻮد … وﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺗﻘﺪ م زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ وﻇـﺎﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺘـﻲ. دارد وﻟﻲ وﻇﻴﻔﻪ. ي ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ. ﺗﻘـﺪ م. ﻣﻌﻨـﻮي دارد …. ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺑـﻪ. ﻧﺒﻲ. زﻣﺎن. (. ﻳﺎ اﺳﻼم. ) ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻗﺒـﻮل اﻧﺒﻴـﺎي ﺳـﺎﺑﻖ و ﺷـﺮﻳﻌﺖ و. ﻃﺮﻳﻘﺖ آﻧﺎن و ﻗﺒﻮل ﻇﻬﻮر ﻧﺒﻲ ….. اﻣ ﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ واﻗﻒ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ﻛـﻪ … ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺮﺳـﻴﺪ ﭼـﺮا ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ا …


گزارش و ارزیابی کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران
از جمله منابعی که به ضرورت باید بازبینی شوند، آثار دکتر فریدون آدمیت هستند ….. همچنین بستیان به کاردار انگلیس حالی کردند: «هرگاه علما از در تسلیم درآیند، …. را در جهت برقراری حکومتی ملّی و پارلمانی ندارد؛ چرا که سیاست مشروطیت یا حکومت …. که وقتی اکثر مردم، مقلّد یا پیرو مراجع دینی بودند، چگونه آرمان های تجدّدخواهان، یعنی …


کاستی‌های روشنفکری دینی متأخر – تالار گفتمان شریعتی – …
از آنجا که موضوعِ بحث “روشنفکریِ دینی” است، باید گذشته‌ی هر یک از نظریات و عملکردِ … خوب اگر شریعتی این را گفته، پس چرا فرزندِ خود را برای تداومِ راه‌اش به … حتی اگر به طورِ مطلق هم تجددطلب باشیم و آرزو کنیم “طابق النعل باالنعل” یا “روحاً و جسماً و باطناً و ظاهراً” تسلیم و مقّلد و متشبّهِ غرب شویم، چنین امری چنان که …


اردیبهشت ۱۳۹۰ – انتظار مطهر
اصولا بايد فكر شهيد مطهری را در فضای خانه و خانواده سرايت داد. …. بعد از دوندگی ها و تلاش های فراوان موفق شدم از طریقی اجازه ملاقات با مرحوم طبری را بگیرم. …. ما چرا بايد زير بليت كمونيست‌ها باشيم، افتاد و اين جوان‌ها در مواردي احساس ‌كردند براي …… و رفته خارج، ولي چون شريعتي دارد روحانيت و مراجع را مي‌كوبد، رژيم ترجيح مي‌دهد مبارزه با …


سید روح‌الله خمینی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
در سال ۱۳۲۵، مراجع تقلید وقت شیعه، سید ابوالحسن اصفهانی و سید حسین طباطبایی ….. و هنگام نابودی حکومت پهلوی، محبوبیت خمینی در بین طرفداران شریعتی آنچنان بود که ….. با اعلام خمینی مبنی بر اینکه وجوهات اسلامی باید به امام جمعه‌های منتصب او … عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد چرا که صدام حسین گمان می‌کرد که ایران در …


مرجع تقلید دکتر شریعتی چه کسی بود؟ – پارسینه
در بین آثار مرحوم شریعتی هم مصادیق جالبی را می توان یافت. … می‌گوید و از روح حاکم بر حوزه انتقاد می‌کند چرا که از سیاست کناره‌گیری کرده است و از … ميگويد كه تقليد جاهل از عالم واجب است،،بيمار جاهل بايد از دكتر باسواد (تقليد)كند.


Ettelaat Newspaper | صفحه 271 – روزنامه اطلاعات
انسان باید خودش خودش را بسازد، باید بی‌کمک آسمان زندگی خود را معنی و حرارت و جهت … چرا؟ مگر خودت باور نداری؟»۱۴ شریعتی باز در «گفتگوهای تنهایی»، آنجا که روحش خیالِ …. اگر خواسته باشیم در پرتو دیدگاه‌های سارتر معنای مشخصی از واژه … این گونه نبود که در موضع‌گیری‌های خود کاملا تسلیم اسرائیل شود؛ چراکه در …


برگه 14 – ماهنامه عقیدتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی
مرجع فقید آیت الله بروجردی متوفای سال ۱۳۸۰ به شدت با این شایعه ناصواب بمبارزه …. چرا باید پولهای زیاد صرف مثلاً پوسترهای غیر لازم شود به جای اینها مسئولین …… رئیس جمهور یا نخست وزیر یا استاندار شد، قهراً ما باید خوشحال باشیم که این بار …… با تسلیم شدن در برابر خواست ملتهای بیدار بخصوص مردم مسلمان لبنان کشیده …


فن مناظره ،مجادله ،مغالطه و خطابه – قائمیه
وانگهی هدف اصلی مبلغان باید ترویج شیوه های مناظره با آداب و مبادی و شرایط خاص آن ….. می گوید: «مناظره علمی است که چگونگی آداب هر طریقی را برای اثبات و از آن مباحثه و در …. که از ضوابط مذاکره و گفت وگوی صحیح و مفید اطلاعات کافی داشته باشیم. …. دینی هیچ گاه تسلیم مدعای اساتید به صورت یک سویه و بدون چون و چرا نشده و نمی …


نقد شبهات مطرح شده از سخنرانی سید حسن آقامیری | تی نیوز
در ظاهر کار بله فقط چند تار مو بیرون است اما به عوارض کار او دقت نکرده اید چرا که او … هزار سال عمر کند و یا یک میلیون سال در دنیا بماند، مسلماً باید تحمل آن رنج و عذاب را در …… داريم ما مقلد مراجع هستيم اين موج جديد درست شده ولي پايه ريزيش از بعد از سال ٨٨ …… بود و لذا در روایتی آمده است که شیطان در مقابل پیامبر اسلام تسلیم شده بود.


شیعه شناسی و پاسخ به شبهات
بنابراین تا وقتی که انسان اعتقادهایش را از منابع موثّق و معتبر، محکم نکرده و قدرت …. بنابراین برای ورود به بحث شیعه و پیدایش منشأ آن باید سراغ روح آن مذهب رفت، نه …… چرا او را اعدام نکرد تا امّت از شرّ و فساد او راحت گردند، همان گونه که این رفتار را با …… در برخی از موارد نیز اسلام بر مرتبه اول از ایمان اطلاق شده که همان تسلیم زبانی و …


زن خودسالار، الگوی شریعتی برای زنان – زیر سقف آسمان
از نظر او این هر دو سنخ زن مقلّد هستند و دگرسالار. … اگرچه آن ها با هم فرق دارند و یکی از مراجع سنتی پی روی می کند و یکی هم مقلد جریان های مدرن است. …. با این حال، توجه داشته باشیم که شریعتی در جوانی جهان را وداع گفت. …. برای نپذیرفتن باید بپردازند؛ مثل دوره ای که اسلام بسیار قدرت مند شد و برخی تسلیم قدرت اسلام …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر