ERNOS

پارادایم های اصلی در حوزه هیجان

نظریه های یادگیری – پرتال جامع علوم انسانی
حوزه های تخصصی: … یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند ….. رابطة سبک های یادگیری کلب و هیجان های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان.


نظریه ها و کاربرد آن – پرتال جامع علوم انسانی
حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی روانشناسی … جستجوی مبانی نظریه برنامه درسی عمل رایزنانه شواب در اندیشه های ارسطو، دیویی و هابرماس. نویسنده: اصغر سلطانی …


متن کامل (PDF)
پژوهش حاضر ارائه یک نظریه براساس گردآوری نظام مند داده ها در حوزه سالمندی است. … کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر سالمندی ترسیم و نظریه خلق شد. نتایج پژوهش، 6 مؤلفه اصلى و 39 زیرمؤلفه را براى پیری استخراج و آنها را در قالب … یافته های پژوهش ضمن اشاره به نیازهای بهداشت روانی و مسائل خانوادگی، هیجانی …


پارادایم های پژوهشی در مطالعات مربوط به سازمان و مدیریت نظام …
بحث پارادایم های علوم اجتماعی در حوزه آموزش عالی در حال گسترش است. هدف این ….. (۲) مفاهیم اصلی مورد بررسی مربوط به ساختار شامل خطوط اختیار، تمرکز در مقابل عدم.


معرفي علوم شناختي – موسسه آموزش عالی علوم شناختی
اجتماعی، نقش شناخت، هویت اجتماعی، هیجان و نگرش در رفتارهای اجتماعی و …


پارادايم هاي سه گانه اثبات گرايي، تفسيري و هرمنوتيك در …
تمييز تفس يرهاي مرتبط از غيرمرتبط، اصلي ترين نقطه ضعف اين رويكرد. خواهد بود. رويكرد … واژگان كليدي: پارادايم، معرفت شناسي، اثبات گرايي، هرمنوتيك، تفسيري … اينکه چرا در حوزه هاي گوناگون علم و به ويژگي علوم انساني. اين همه فقر نظريه …


مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای شناختی …
مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های شناختی … به طور کلی سه پارادایم یا رویکرد اصلی در حوزه هیجانات وجود دارد: 1) پارادایم ساختارگرایی[4] که در …


گزارش کامل نشست «رسانه و کنشگری در حوزه سلامت»
شاید فرایندمحور و یکپارچه به بسیج همه رسانه های اجتماعی، انلاین و مکانمند کمک کند. … حوزه سلامت وجود دارد که اطلاعات متناقض و اخبار جعلی در این فضا پر است و فضا هیجانی می باشد. … در حوزه سلامت ما با دو پارادایم اصلی مواجه هستیم.


الگویی برای تصميم گيری در مورد ایجاد كسب وكار جدید با …
ایجاد کسب وکار جدید، در نمونه ای از کارآفرینان نوپای حوزه کسب وکارهای فناور … دو مورد از پرسش های اصلی در پژوهش های کارآفرینی این است که چه کساني فرصت های کارآفرینی …. گرا به فرآیند تصمیم گیری، از پیش فرﺽ های فلسفی حاکم بر پارادایم ذهنیت گرایی ….. است که واکنش های احساسی و هیجانی سرنوشت ساز را در پی داشته اند.


پارادایم های تحقیق
این باورها یا پیش فرض ها در سه رکن اصلی هر پارادایم،. یعنی هستی … پارادایم های رقیب در علم سازمان و مدیریت: رویکرد تطبیقی به هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی … پژوهش ها در حوزه مدیریت در این پارادایم انجام می شود.


مفهوم سازی مشاوره برنامه درسی به عنوان یکی از قلمروهای نوین …
درسی بعنوان یکی از قلمروهای حوزه ی مطالعات برنامه درسی” است. تاریخ دفاع: ۹۷ …. رشته ها و حوزه های مطالعاتی اثرگذار و دخیل در شکل گیری مفهوم مشاوره برنامه. درسی کدم اند؟ … پارادایم قبلی گسترده تر است زیرا شامل روش ها هم می شود. در همین راستا، تام …. عموما از نظریه ها و دیدگاه هایی احصاء می گردد که تمرکز اصلی را بر. یادگیرنده و …


سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی …
ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮان در ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮﻳـﻪ اﻧﺘﺴـﺎب. ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي واﻳﻨﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. … در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي ﻛــﺎوش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻏــﺎﻟﺐ. ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘـﻦ … ﺮ ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﻲ و ﻣﺮﻛـﺰيِ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻈـﺎم …. ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي. واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ا ﺳـﻨﺎد. ﻣﻲ. ﻧﺎﻣﻨﺪ. (ﭼﺎﻟﻤﻪ،. 1389. ). اﻳﻦ اﻧﺘﺴﺎب. ﻫﺎ در ﺣـﻮزه. ي رﻓﺘﺎرﻫـﺎي.


شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم …
در این بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوری باز بوده است. … آماری آن در بخش کیفی را متخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاه های تهران تشکیل داده است.


اصل مقاله 3.4 MB – فصلنامه روان شناسی تربیتی – دانشگاه …
سپس در حوزه های مختلف. مولفه هایی … سنجش سازه های درون پارادایم هوش هیجانی، اعتبار پیش بین و … هدف اصلی پژوهش ساخت و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی است که هم دارای.


مقایسه پارادایم دینی (اسلامی)با پارادایم‌های اثباتی، تفسیری …
خبرگزاری فارس:پارادایم، مجموعه قضایایی است که چگونگی درک جهان را تبیین می‌کند. … نسخه اصلی ….. و ممکن است استعداد بالقوه به فعلیت نرسد و به جای آن ابعاد هیجانی، احساسی و عاطفی انسان رشد کند. …. محمدتقی ایمان، جزوه ارائه شده در کارگاه پارادایم‌های علوم انسانی دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.


ساختاری و محتوایی( ( یت روا با رویکزد تحلیل ی ضغل یز مس …
از حوزه های تحقیقاتی اخیر در مطالعات سازمانی که به استفاده از روش. روایی روی آورده است، …. به طور خلاصه، تغییر پارادایم در تحقیقات مسیر شغلی و نگاه. روایتی و داستانی به … روشهای تحقیق روایی پرداخته شده و جریان های اصلی در این. زمینه از هم تفکیک ….. است که ثبات می بخشد و به تجربیات هیجانی شکل میدهد. همین داستان است که …


و چگونگی ، چیستی چرایی رهبری کوانتومی – مطالعات رفتار …
هيجان، به. کار. می. گيرند. کلیدواژه. : رهبری کوانتومی. ؛. نااطمينانی؛ پيچيدگی؛. روش ف. راترکيب. *. دا. نشيار گروه مدیریت پووهشگاه حوزه و دانشگاه. ** … در مقابل پارادایم سنتی که مبتنی بـه مفروضـات فيزیـک نيـوتنی بـود، قـرار گرفـت. )ارستين و کماسی …. هـای. اصـلی دربـار. ۀ. ماهيت است. در دیدگاه نيوتنی این. گونه فرس می. شود که.


معرفی علوم و فن آوری های شناختی – ستاد توسعه علوم و …
این رشته از زیرمجموعه های علم اعصاب[3]، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و … عملیات فوق را پردازش اطلاعات و این پارادایم را رویکرد پردازشی[4]می‌خوانند. … شاخه‌های اصلی علوم شناختی به توضیح مختصر حوزه های کاربردی آن می‌پردازیم. …. اجتماعی، نقش شناخت، هویت اجتماعی، هیجان و نگرش در رفتارهای اجتماعی و …


1396 شماره 1 – سازمان مدیریت صنعتی
و متنـوع در حوزه هـای مختلـف مدیریـت در یـک بسـته آموزشـی بـا هـدف توسـعه دانـش. مدیریتـی شـرکت ….. بررسی پارادایم های موجود در بازاریابی و اهمیت آنها در تجارت بین الملل. • بررسی اصول ارزش … آشنایی با کلید واژه های اصلی در بازاریابی )نیاز،خواسته،تقاضا،بازار،معامله و.. • آشنایی با … کارگاه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی. • روش های …


زمینه‌ های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیف …
مقوله های اصلی به‌دست ‌آمده عبارت است از: مخاطره محرومیت، نابرابری، مادی گرایی، محتوای … این مقوله در قالب یک مدل پارادایمی شامل شرایط، تعاملات و پیامدها ارائه‌ شده است. … تمام کنش های انسانی دارای پیوست هیجانی است و تعاملات اجتماعی در بستری از هیجان … اجتماعی است که از مقایسه با مزایای دیگران در حوزه های ارتباط شخصی ساخته ‌شده …


عنوان مقاله: چکیده:
شامل خبرگانی است که در حوزه خط مشی گذاری دارای دانش کافی و تجربه عملی. هستند. …. هدف اصلی از انجام این پژوهش تبیین الگوي پاسخگویی در شبكه های ….. آماری و تعیین فرآیند و مسیر ایجاد تئوری، پارادایم های كدگذاری ارائه شده اند. در این مرحله ….. فعالیت های جمعی جهت درستی داده می شود و به جای حركت هیجانی و صرفاً كوتاه مدت تبدیل.


خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان و راهبردهای …
هیجان پدیده‌ای چندبعدی و بسیار پیچیده است و از ماهیتی ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی … به طور کلی سه پارادایم یا رویکرد اصلی در حوزه هیجانات وجود دارد: 1) پارادایم …


دانلود – معاونت آموزشی دانشگاه تهران
تعریف رشته روان شناسی تربیتی، یکی از شاخه های روان شناسی است که مرتبط با … کامل از نظر شناختی، انگیزشی، اجتماعی و هیجانی به یاددهندگان و برنامه ریزان آموزشی … این رشته با توجه به جایگاه خود، همواره به تحولات حوزه آموزش و فرهنگ …. چگونگی تبیین و توصیف فرایند یادگیری توسط هر یک از دو خانواده اصلی یادگیری . 3.


مقدمه‌‌ای بر فرا نظریه‌‌ها، نظریه‌‌ها و الگوها
در صورتی که برای استفاده از سامانه مشکل دارید؛ یکبار دکمه های CTRL+F5 را با هم … در سالهای اخیر، رویکردهای فرانظری بیشتری در این حوزه به وجود آمده و یا از دیگر … در عین حال، فرا نظریه هسته اصلی هر پارادایم، و معرف پارادایم در بسیاری از معانی آن …. به دست آوردن دانش جدید ممکن است در برخی موارد به طور هیجان انگیزی تهدیدآمیز باشد.


نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت …
هوش هیجانی و ارتباطات سازمانی … دومین کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی مدیریت برمبنای هوشمندی (۱۳۹۷) … در ایران براساس پرسشنامه سروکوال و مطابق با حیطه های اصلی نظام حاکمیت خدمات بالینی.


پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و …
فراخوان ارسال مقاله پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)، اسفند 97 خانه فرهنگ مشارکتی ایران.


بازاریابی هیجانی – تعریف بازاریابی هیجانی – فرآیند …
یکی از انواع روشهای بازاریابی ، بازاریابی هیجانی است ، تحولات در حوزه های … و این تحولات نیاز به افکار و پارادایم های جدید در بازاریابی را اجتناب ناپذیر می نماید.


ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان …
هدف اصلی توسعه، گسترش انتخاب های انسانی. است. سه مؤلفه اساسی، …. توانمندی را می توان در سه حوزه کار، اشتغال و منابع. امرار معاش، …. فعالیت های خوداشتغالی زنان، در پارادایم کاهش فقر، بر … تقویت هوش رفتاری و هیجانی (تحقیقات نشان. میدهند که …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر