ERNOS

نظر استاد شهید مطهری درباره یادگیری زبان عربی

زبان عربی در کلام بزرگان دین
گروه زبان عربی شهرستان کبودرآهنگ. … دیگر ،فراگیری قواعد زبان عربی است …این هم به نظر من نمی تواند مقصود از تعلیم عربی در آموزش و پرورش باشد. … استاد شهید مطهری (ره) در باره ضرورت حفظ و صیانت از این زبان الهی چنین فرمود: زبان اسلام را نگه …


نظر «شهید مطهری» درباره «عبدالباسط»+تلاوت | خبرگزاری فارس
تاکنون نظرات بسیاری را از عموم مردم درباره تلاوت‌های زیبای مرحوم استاد … قرآن کریم جمله‌ای را از زبان استاد شهید آیت‌الله «مرتضی مطهری» در رابطه با عمق … علّامی در کتاب خود می‌افزاید: قاری در سایه دانستن دستور زبان عربی و معانی …


: زبان قرآن در آثار شهید مطهری – پایگاه جامع استاد شهید …
این نوع شناخت آن چیزی است که قرآن از آن بینیاز است و از این نظر، کتاب ….. بودن به اسلوب زبان عربی و اسلوب خاص قرآن و با توجه به شأن نزول آیات و تاریخ صدر اسلام …


نظر «شهید مطهری» درباره «عبدالباسط» – خبرآنلاین
تاکنون نظرات بسیاری را از عموم مردم درباره تلاوت‌های زیبای مرحوم استاد … علّامی در کتاب خود می‌افزاید: قاری در سایه دانستن دستور زبان عربی و معانی …


زﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ درس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه روش ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ
ﺷﻨﺎﺳﻲ. روش. ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ درس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. زﺑﺎن. از ﻧﻈﺮ. اﺳﺘﺎدان و. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و. ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ. ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻘﻲ. زاده … اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ. ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. و. ﻳﺎ ﻫﻤﻪ. ي اﻫـﺪاف در ﻧﻈـﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺮاي آن … ﻫﺎي آﻣـﻮزش زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﻲ در ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي زﺑـﺎﻧﻲ … ﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و. ﺧﻮارزﻣﻲ اﺳﺖ ….. ﺧﻮب ﮔﻮش ﻛﻨﺪ و. ﺳﭙﺲ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨـﺪ.


هفت شرط فهم قرآن از نظر شهید مطهری – تبیان
استاد مطهری معتقد است که فهم قرآن متد ویژه‌ای دارد که در چارچوب ضابطه‌های … از نظر استاد شهید، قرآن با دو زبان سخن می‌گوید و از دو ابزار برای ارتباط …


سخنان عالمان و اندیشمندان در خصوص خط و زبان فارسی
افق های نوینی پیش روی یادگیری زبان فارسی قرار دارد.


گفت‌وگو با مرد هفت زبانه‌ – ایسنا
آمد و گفت به هفت زبان خارجی مسلط است. نگاهش کردیم… مترجم عربی ایسنا را انداختیم به جانش با این یقین مفروض که زبان عربی یکی از مشکل‌ترین …


برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر