ERNOS

نسبت نظام دینی با استبداد و آزادی

آزادی در اسلام – پرتال جامع علوم انسانی
درحال حاضر نیز بسیاری از اندیشمندان، واژه آزادی دینی را به کار می برند که در واقع، به … همچنین تفاوت آزادی عقیده با آزادی تفکر بر این مبنا استوار است که آزادی عقیده … اما اگر معتقد باشیم که در کتاب و سنت، هیچ شکل خاصی از حکومت و نظام سیاسی …. و ازاین رو ایشان آزادی بیرونی را تنها از باب مقدمه آزادی درونی به اسلام نسبت می دهد.


‌مردم‌سالاری‌ دینی گفتمان‌ رهبر انقلاب‌ اسلامی – ديگران – …
«در نظام‌ اسلامی، رأی، خواسته‌ و عواطف‌ مردم، تأثیر اصلی‌ را دارد و نظام‌ اسلامی‌ بدون‌ … بر این‌ اساس‌ حکومت‌ اسلامی‌ نیز نسبت‌ به‌ مقوله‌‌ی «روش» باید حساس‌ باشد و … این‌ روش‌ در عین‌ مخالفت‌ با دموکراسی‌ غربی، با استبداد و دیکتاتوری‌ نیز تضاد‌ …. عمومی، یک‌ منطقه‌ی‌ آزاد است‌ که‌ بتوان‌ به‌ ایمان، عواطف، باورها و مقدسات‌ مردم‌ با …


غفاری: نسبت دین، آزادی و دموکراسی – محسن کدیور
آیا باور و اعتقاد به دین و هدایتهای دینی با تسامح و تساهل چه نسبتی …. زمینه آزادی‌های گوناگون و نسبت آنها به اسلام و نظام اسلامی است پرداخت. …… الف: خطا پذیری رهبری: البته نظام مبتنی بر ولایت فقیه با یک حکومت استبدادی فردی …


علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت
ولی محدود کردن و منحصر دانستن نسبت علمای دینی با اصل آزادی به موافقت یا … فکری و پیوند منافع آنان با نظام سیاسی سلطنت استبدادی مطلقه بود .


آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران / دکتر محمدحسین جمشیدی *
آنچه در این انقلاب مورد مداقه و توجه قرار گرفته، نسبت آزادی با آموزه های اسلامی شیعی است. … و ثابت کرد می توان با نیروی اسلام در برابر قدرت های استبدادی ایستاد. … حضرت امام (ره) ثابت کرد که اسلام تنها دینی است که می تواند حکومت …


آزادى مخالفان سياسى درحكومت على (ع)
2 3 عدم رابطه ي ضروري ميان آزادي سياسي با بي بندوباري. 4 مطلوبيت … 7 ملاك دانستن مقبوليت مردمي به عنوان ركن مشروعيت ديني نظام سياسي. 8 حكمران …. ذات انسان در نسبت با خداوند، فقر و نياز محض است و مستقل از او، هيچ نيست و هيچ ندارد. …. براي روشن تر شدن مفهوم آزادي سياسي، توجه به معناي استبداد و برخي ويژگي هاي آن از


اصل آزادی به منزله یک حق و ظهور جریان های فکری در اندیشه …
واژه های کلیدی: آزادی، جبر و دموکراسی، نظام سیاسی اسلام، جامعه مدنی. … و تفریط است و این سه وضعیت با سه طرز تفکر دینی یعنی گرایش به جبر و اختیار و. گزینش راه میانه یعنی اعتدال قابل انطباق است. این راه اخیر با هر گونه استبداد و دیکتاتوری ….. اینکه مالکیت انسان را از اشیا سلب کنیم، باید مملوکیت انسان را نسبت به اشیا از …


اصل مقاله
ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ، ﻳﻜﻲ. ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ … ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ، ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺟﺪﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ. ﺷﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ … ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﻴﻬﻨﺸﺎﻥ، ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍﻱ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﻲ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ. ﻗﺎﺟﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ …


آزادی – ویکی‌گفتاورد
همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. … «آزادی، دریایی متلاطم و طوفانی است، مردان ترسو آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح … مطلوب شماست؛ نظام اعتقادی و فکری ما، جهان بینی ما، غیر از نظام اعتقادی و فکری و … آنها اسلامی را می‌شناختند که تحمل و مدارا را ضد دین می‌دانست و با تحریک احساسات …


ﺳﺎﻻري دﻳﻨﻲ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺑﻴﺪاري اﺳﻼﻣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺮدم
ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ دﻳﻦ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل راﻫﻜﺎر ﺑﻮد . ﻋﺪه …. ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزة ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻛﺴﺐ آزادي اﺳـﺖ ﻳـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ اﺳـﻼم. ﭘﺎﺳﺦ داد …. ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي ﻓﺎﻳﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ. را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ.


پیوند دموکراسی و حکومت اسلامی – پرتال امام خمینی
در اینجا مسأله نسبتِ میان دموکراسی و نظام اسلامی پیش می آید، که از … که اسلام «دین الهی» و دموکراسی «روشی سیاسی مادی» و بنابراین مقایسۀ میان آنها اشکال برانگیز است. …. مشروط به این که با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و ارکان اسلامی و …. نموده که هرگونه استبداد و خودکامگی را در قلمرو حکومت ممنوع می سازد و در …


دولت سکولار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون ژولز فری لائیسیته وارد نظام آموزشی … برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان … رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن … هر دو بند آزادی انتخاب دین و بند تأسیس با هدف جدایی دین از سیاست به قانون افزوده شده‌اند.


ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﺪه ﯿ ﭼﮑ ي – فلسفه دین
ﭼﻮن. ﻣـﺎدي. ﮔﺮاﯾـﯽ،. ﻓﺮدﮔﺮاﯾـﯽ،. اﺳـﺘﺒﺪاد. اﮐﺜﺮﯾﺖ،. ﺗﻤﺮﮐﺰ. ﻗﺪرت. و. ﮐﻢ. رﻧﮓ. ﺷﺪن. آزادي. در. ﻣﻘﺎﺑﻞ. ﺑﺮاﺑﺮي،. اﯾﻔﺎ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ … ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ دﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻮزه ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ. ﻫـﺎ و اﺧـﺘﻼف.


انقلاب ایران و اسلام‌گرایی، از مدینه فاضله تا مطرود جهان – BBC …
پیروزی انقلاب و تشکیل نظام دینی در ایران رویای دیرینه اسلامگرایان برای … از جایگاه علمی، اقتصادی و نظامی برتری نسبت به کشورهای غرب برخوردار بودند اما … دوره آزادی اندیشه به زودی با گسترش تعصب و سخت‌گیری دینی پایان یافت. … اسلامی، استبداد فردی، ولو فردی متدین و صالح، جایگزین نظام مردم‌سالاری شود.


بازرگان، آزادی و استبداد / مهدی نوربخش | ندای آزادی
با گذشت سالها، شرایط داخل کشور و استبداد دینی گسسته از تاریخ و …. که جامعه ایرانی‌ با تمام این نقاط ضعف بطور حتم شایسته و سزاور داشتن یک نظام …. قدرت و دیدگاه آنها نسبت به مردم ارتباط داده و می‌گوید، “بدیهیست آنجا که آدمی‌ …


تحقق مردم سالاري اسلامي، راه نجات امت اسلامي – بصیرت
در واقع مردم در جريان انقلاب با آزادي از زنجيرهاي دروني خود (هوي و هوس، ترس و طمع و . … ساير کشورهاي اسلامي به فاجعه منا، عمق نگرش اسلامي در جمهوري اسلامي نسبت به انسان را … احياي انسانيت در پرتو انقلاب اسلامي و تحقق نظام مردم سالاري ديني … در نظام مردم‌سالاري ديني به منظور جلوگيري از استبداد رأي و به حداقل رساندن …


اصل مقاله 2.07 MB – قبسات
آیا باور و اعتقاد به دین و هدایتهای دینی با. تسامح و تساهل …. منتهی در عصری که نظام غیردینی غلبه دارد. حکومت دینی هم …. حکومت دین به استبداد دین مبدل شده باشد وگرنه در. حکومتی که …


مردم سالاری اصیل در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) – انقلاب …
آراء و اندیشه‌های وی امروزه بسیار اهمیت دارد و در محافل علمی و دینی همچنان مورد بحث و … در جمع‌بندی سخنان فوق، یک نکته آشکار می‌شود و آن تضاد دموکراسی با نظام سیاسی مستبد است. استبداد و دیکتاتوری از جمله صفات محوری حکومت پهلوی است و بر همین اساس … 2ـ تأمین و حفظ آزادی: دیگر شاخصه دموکراسی مطلوب امام خمینی (ره) تأمین آزادی …


مفهوم آزادی در گفتمان نائینی | انجمن آزادی اندیشه
نائینی پایه حکومت استبدادی را به بندگی گرفتن مردم می‌داند و با اشاره …. به نظر می‌رسد هرچند این اتهامات، اذهان برخی از متدینین را نسبت به واژه آزادی … در گفتمان دینی دوران مشروطه، واژه آزادی به مفهوم آزادی‌های بنیادین، به ندرت به‌کار گرفته می‌شد. …. نائینی بود که ساختار شرعی نظام مشروطه را در چارچوب نظام فکری اسلام …


حق براندازی استبداد، اولویت منطقی و نظری بر دموکراسی دارد …
ایده مثبت و فعال حقوق بشر حق براندازی استبداد، حق مقابله با استبداد در همه … اما درباره نسبت دموکراسی و حقوق‌بشر شما “ایده‌ای از حقوق بشر” که حق برانداختن …. بسط تاریخی آزادی، به تدریج اتفاق افتاده، آیا نمی‌توان گفت که “دین” هم در دوره‌هایی از …. در تمامی ایدئولوژی‌های کهنه و نو، همین بازگشت “نظام سلطه” را دیده‌ایم.


نسبت نظام دینی با استبداد و آزادی – اسلام ناب–توحید کلمه
نسبت نظام دینی با استبداد و آزادی. ازآن‌جهت که امام خمینی اختیارات وسیعی برای حکومت قائل بود برخی مخالفان، حکومت مطلوب ایشان را حکومتی استبدادی قلمداد …


معیار ارتجاع و ترقی خواهی در اپوزیسیون ایران – العربیه – …
حالا بعد از ۴۰ سال حکومت استبداد سیاسیی و ارتجاعی دینی، باز هم شعارها و نعره های … از هم اینک مبارزه با ارتجاع دینی غالب و نظام سیاسی حاکم، بایستی مبارزه با … مجاهدین خلق، اصلاح طلبان خارج حکومت، نهضت آزادی و. … اما مرکزگرایان و نژادپرستان همیشه از آن تجارب گران به تلخی یاد کرده و نسبت به آن دوره از تاریخ …


نقش سیاسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و …
که محوریت اداره کشور و حتی تصویب قوانین، … قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین سند تضمین حقوق و آزادی ها با تعیین … عاری از استبداد و فساد تعریف و تنظیم شود و در کلیه حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ….. بررسی دیدگاههای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی مردم.


ﻣـﻘﺪﻣﻪ – پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ اﻣـﻨﯿﺖ ﺳـﯿﺎﺳﯽ و آزادﯾـ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه اي ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ در آن ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺣﻠﻘﮥ … ﺧـﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رﻋـﺎﯾﺖ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﺧـﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑـﻠﮑﻪ آزادي را در رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ …. ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺘﺪاﻧﯿﻪْْ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﻣـﻨﯿﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ، اﻣﻨﯿﺖ …


استبداد دینی نتیجه استبداد سیاسی | رادیو زمانه
«آزادی عقیده و بیان» مبحثی جنجالی از روحانی است که پس از نشستن بر کرسی … می‌دهد که وی نسبت به هر گونه استبداد بالاخص استبداد دینی مخالفت دارد اما وی که … روح الله خمینی از طریق مسیرهای که به شکلی مرتبط با دین بودند مشروعیت … استیصال نظام به قدری پیش می‌رود که به صورت غیرمستقیم و مستقیم با هم …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر