ERNOS

عصاره ……شعر…………هشتک حکمت…………..215

۱۳۹۸/۰۷/۱ – ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ – فرزند هنر
بباید حفظ کرد از باد و باران برین داد سرپناهش حقّ هشتم. گشود چشم ار … عصاره شعر. … نه به حکمت هشتکی رو به صعود ماهیان آبزیان سوی هلاکت دیدم.


عصاره حکمت – تبیان
از لقمان پرسیدند: حکمت چیست؟ لقمان گفت: کل حکمت در چهارصد جمله مستور است آن هم در چهل جمله خلاصه می شود و عصاره آن نیز این چهار جمله کوتاه است.


حکمت‌های اخلاقی در افق شعر صائب-بخش اول – کیهان
اطلاق تعبیر هنر ملی به شعر، در بین ایرانیان، نه تنها تشریفاتی و از سر … حکمت به پدیده‌ها می‌نگرد و چنین است که ابیات و گاه مصراع‌های او عصاره …


فارسی )3 – پایگاه کتاب های درسی
درس هشتم. متن درس. تصویر. کارگاه متن پژوهی. گنج حکمت. درس نهم …. در قلمرو ادبی، آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای …… عُصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ شَ هْد: عسل. در اصل، …… بخش دوم: بررسی درس ها. 215. کارگاه متن پژوهی. قلمرو زبانی. قلمرو ادبی.


فارسی و نگارش )3 – پایگاه کتاب های درسی – رشد
در بخش » گنج حكمت« حكایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و …. دورۀ اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند ….. آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای …… عُصاره: شیره، آنچه به فشردن برآید، افشره/ تاک: درخت انگور/ شَهْد: عسل. …… Page 215 …


دریافت کتاب
ﺑﺎب ﻣﺪﯾﻨﮥ ﺣﮑﻤﺖ. (. 28. /7/ ….. ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ….. 177. اﺳ. ﺮار ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺸﺒﯿﻪ. /8(. /7. 1380. ﻫـ ش. –. 12. /7/. 1422. ) ﯿاﻣ. ﺮﻣﺆﻣﻨﺎن.. اﺳﻢ …… ﻋﺼﺎرة. ﻋﺎﻟﻢ. اﻣو. ﺮﯿ. ﻣﺆﻣﻨﺎن.. ﻋﺼﺎرة. ﺎﯿاﻧﺒ ………………………….. …………. 259. ﯿاوﻟ. ﻦ. ﻣﻈﻠﻮم …… اﻟﻌﺮوض، وﺣﺼﺮ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب ﺑﻬﺎ، وﻋﻤﻞ أول ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤ …… 60. ﻤﻟا ﻊﯿﺑﺎﻨﯾ ؛. ،ةدﻮ. ﻟا. يزوﺪﻨﻘ. ﻟا. ج ،ﯽﻔﻨﺤ. 1. ص ،. 215 . 2. ﻪﺤﻔﺻ ،لوا ﺲﻠﺠﻣ ﻪﺑ دﻮﺷ عﻮﺟر. 42.


کارکرد عناصر فرهنگ عامه در اشعار اخوان ثالث – علمی تفسیر …
اخوان ثالث، شعر، فرهنگ عامه، فولکلور، کارکرد واژه هاي كليدي: …. ارسط و، آنه ا را خواسته های حکمت باستانی دانسته ک ه به سبب ایجاز …. ب راي بیان شکوه و شکایت خود از آنها، از عصاره ي ادب و فرهنگ و …. 215. شماره 21، پاببز 1393. عناص ر فرهنگ عام ه از جمله طنز، …. شعر »آدمک« ادام ه »خوان هشتم« است.


هلاک عقل به وقت اندیشیدن
ﺣﻜﻤﺖ. ﻭﺟﻮﺩﻱ. » ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻭ. ﻭﻗﺘﻲ ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ. ﺟﺎ. ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ …… ﺩﻓﺘﺮ ﻫﺸﺘﻢ . ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻌﺮ ﺣﺠﻢ. /. 93. ﮔﺮﭼﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﺁﻥ. ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮ …… ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ. /. 215. ﻣﻮﺿﻮﻉِ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ، ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ. ﺷﻜﻠﻲ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ***. ﺁﺏ …… ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ. ﺍ. ﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻧﻴﺎﺯﻱ. ﺑﺪﺍﻥ ﻧﺒ. ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻌﺮﻱ. ﻋﺼﺎﺭﻩ. ﺍﻱ ﻭ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ. «.


حکمت اسالمی 35 – مجمع عالی حکمت اسلامی
اولین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی از مهر 1393 به لطف خداوند متعال و توجهات اهل بیت عصمت و …… جلوگیری از سطحی نگری و هشتم، …… اراده نیســت، شــعر بابا طاهر در مورد …… عنوان اســاس و عصاره نگاه و نگرش …… منصورنژاد،215 :1383(داده شــده اند.


تأليفات :: شرح دعای کمیل :: Page3 – استاد حسین انصاریان
1 سعدی شيرازی ، ديوان اشعار ، غزل 439 . …. عصاره ی آنها در انسان وجود دارد و انسان دائم به وسيله ی نباتات و حيوانات از عصاره های مواد خاكی تغذيه می كند و به توليد …. مرحله ی هشتم : دميده شدن روح. ( . …… وی را حيرت دست داد ، عرضه داشت : الهی در اين قضيه چه سرّی است و در تبديل و تغيير مُجرمی به مَحرمی چه حكمت است ؟ …. معنى شفاعت …215.


فرزندم این چنین باید بود – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
ﻋﺼﺎره ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨ. ﯽ. دار …… ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺟﺎى دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه آن ﺷﻌﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻰ. ﮐﻨﺪ ….. ﺣﮑﻤـﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﻫﻞ دﺳـﺘﻪ ﺑـﺎزى ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﭼـﻮن از ﻗﺒـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ. ﮔﯿـﺮى …… ﻫﺸﺘﻢ. ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ. ﯼ. ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ. ﺑﺴﻢ. ﺍﷲ. ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ. ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ. « ﻰ اﻟﻠّﻪ ﻓ ﺪ ﺟﺎﻫ و …… Page 215 …


(PDF) شعر گفتار و شعر پسانیمایی | قهرمان شیری – …
ﺷﻌﺮ ، ﺣﻜﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺧﻴـﺎل رخ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، اﻧﺪﻳـﺸﻪ ي زﻳﺒـﺎ و ﻣـﻮزوﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺎن ﻣﻲ‪‬ …… 215:1377، ﻣﻮﺿﻮع دوﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﻌﺮ ﻧﻴﻤﺎ ﻧﻤﻮد آﺷـﻜﺎري دارد ، ﺑﻴـﺎن آرام و ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻧﺜـﺮ ….. ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻚ ﮔﻮﻳﻲ از زﺑﺎن ﺷﺐ ﭘﺎ ﻣـﻲﺷـﻨﻮﻳﻢ 97 اﻟﮕﻮي ﻗﺼﻪ در آﺛﺎر ﻧﻴﻤﺎ؛ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ …… ، دردي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺤﺴﻲ ﺧﻮابآور و ﺣﺎﻟﻢ ، ﮔﻮﺋﻲ از ﺟﺎم ﺷﻮﻛﺮان ﻧﻮﺷﻴﺪهام ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻋﺼﺎرة ﺧﻮاب ﺑﻪ …


ﺟﺎنِ دل ِﺷﻌﺮ
ﻫﺸﺘﻢ اردﻳﺒﻬﺸﺖ. 1381. آﺗﻼﻧﺘﺎ. ﺟﻮرﺟﻴﺎ … ﺟﺎنِ دل ِﺷﻌﺮ. ﻧﮕﺎﻫ. ﻲ. ﭼﻨﺪ ﺑﻪ. ﺷﻌﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﻳﻲ. ﮔ. ﺰﻳﻨـﻪ و وﻳﺮاﺳﺘﻪ ي. ﺻﻤﺼﺎم ﻛﺸﻔﻲ … 197. ﺷﺮﻛﺖ دادن ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳ ﺮاﻳﺶ. ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ. 215. Edges of Poetry : Review …… وﺟﻮد، ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺷﺮق، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎ ﺑﺪان …… ﻋﺼﺎره را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ.


درس او ل ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ
ﻣﺜﻨﻮي اﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻮاﻋﻆ . ـ5. ﻛﺎرﻧﺎﻣﺔ ﺑﻠﺦ: ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاح و آن را. « ﻣﻄﺎﻳﺒﻪ …. ﮔﻨﺞ ﺣﻜﻤﺖ: ﮔﻤﺎن ….. ع (ﻋﺰّ اﻋﺮاض رﺑﻴﻊ ﺷﻔﻴﻊ ﻋﺼﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ ﺗﻀﺮّع ﻋﺎﻛﻔﺎن ﻣﻌﺘﺮف.


Untitled – جشنواره نقد کتاب
ﺑﺎﺧﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﻲ «ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻣﺎﻥ» ﻣ ـﺮﺍﺩ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ. ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﺎﻫﻴﺖ …… ﺷﻤﺮﺩﻳﻢ، ﺍﺑﺎﻃﻴﻞ ﺭﺍ ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺧﻮﺕ ﻭ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺟـﺎﺋﻲ‌. ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ …… Page 215 ….. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﺮﺍﻉ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎﺭﺓ ﺑﺎﺭ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣـﻲ‌ﻛﺸـﺪ. ﺩﺭ …… ﺗﻌﺼ ﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺘﻢ، ﺣﺎﻓﻆ .


مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد
فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهین (چکیده)


159 ﻧﻤﺎدﮔﺮ ي در اﺷﻌﺎر – انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
…… ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. ي ﺧﻮد ﻟﺴﺎن اﻟﻐﯿﺐ ﺣﺎﻓﻆ. _. ﻏﺰﻟﺴﺮاي ﻧﺎﻣﯽ. ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ. _. را ﻋﺎرﻓــﯽ ﮐﺎﻣﻞ. ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﮐﺮده. اﻧﺪ …… در ﺳﻮگ آن ﻋﺼﺎره ﻃﻮﻓﺎن.


پرتوی از «ولی الله اعظم» در منشور شعر فارسی – پرتال امام …
در این جستار تلاش شده است با ارائه ی نمونه های متنوع از شعر شاعران‏‎ …… که در واقع برگزیده ای است از سخنان نورانی و حکمت بار حضرت علی، پس …


در آینه شعر – آشتی با خرد
امیرالمؤمنین ع در آینه شعر[44] · ناله کن ای دل به …… آمد که خواند حرف حق حکمت بیــاموزد به من …… عصاره نفحات خوش خدا زهراست …… شد کشته غریب الغربا حجّت هشتم.


برخی از وجوه تمایز متون عرفانی نسبت به آثار غیرعرفانی – …
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪة ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮي(ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻣﯿﻼدي) روﺣﯿﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ژرﻓﺎي ﺟﻨﺒﺶ زﻫﺎد. رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮده… .»( …. ﺳﻨﺖ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﮥ ﻓﺎ. رﺳﯽ، ﻫﻨﺮﻫﺎي زﯾﺒﺎ(ﻫﻢ … ﺑﺮﺧﯽ از وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ. 215. ﻧ. ﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻏﯿﺮﻋﺮﻓﺎﻧﯽ. (ﺑﺎ… ي. أﺳﺮاراﻟﺘﻮﺣﯿﺪ. ،. ﻓﯿﻪ. ﻣﺎ. ﻓﯿﻪ،. ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺷﻤﺲ …… ﻋﺼﺎره و زﺑﺪة ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺜﻨﻮي در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ و ﺣﺘﯽ. در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد، ….. زﻫﺮا ﮐﻮﺷﮑﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﺷﻤﺎرة. 54. ، ﺻﺺ. 44.


سید علی صالحی « گفتگو با ) تبری بررسی شعر مازندران …
مارت استرند، احمدعارف، جاهد ظریف اوغلو، جان یوجل، ناظم حکمت، ایلیان ابوماضی، الرا فابیان، ….. هشتم. |. ل. فص. انهم. شعر. چوک. |. بهار. 5931. ولی شکل بررسی این مقاله. نشان …… 215. (. اشعارمفتون دردو حال وهوای خاص موج می. زند؛. اشعار. ی. که در روح خود حالوت …… ورزیده است. بعید به نظر. یم. رسد. ترکیب وصفی غم سترون. که از. عصاره.


جلد ششم – به قلم جمال گنجه ای
از بهترین لیست ترتیب نزول استفاده کرده ایم ، عصاره مطالب سوره و پاراگراف را در …… حکمت در آفرینش، و سپس میراندن، و آنگاه برانگیختن انسان …… از آیههای 215 و 216 نیز معلوم میشود پیامبر(ص) نیز همین مشکل را داشت و پیروان آن حضرت که … این نگارنده بسیار شنیده و خوانده است که عدهای شعر و شاعری را تخطئه میکنند و به عنوان …


ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ – دهلي نو
ﺷﻌﺮ. ﻲﻓﺎﺭﺳ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ،. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘ. ﻲ. ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﺩﺭ. ﻣﻮﺭﺩ. ﺗﻼﺵ ﻣﻬﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ. : ﻣﻬﺘﺮﻱ ﮔﺮ. ﺑﻪ ﮐـﺎﻡ. ﻴﺷـ …… ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﻤ. ﻲ. ﺍﺯ. ﺣﮑﻤﺖ. ﻱﻫﺎ. ﺑﺎﺏ. ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣ. ﻲ. ﻭ ﻣﻀﺎﻣ. ﻴ. ﻦ ﻗﺮﺁﻧ. ﻲ. ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ …… ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎ. ﻞﻳ. ﻲﻋﺮﻓﺎﻧ. ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ …… Page 215 …


ادبیات،در باره شعر،نقد ادبی،معرفی … – شعر و داستان/امین …
شعر و داستان/امین فرومدی | ادبیات،در باره شعر،نقد ادبی،معرفی کتاب،مصاحبه ها و … به بیان ساده تر، وقتی می گوید : فص حکمتی منصوب به موسی ، وی در آن فص درباره …… می گوید : در کشوری که به شاعر بودن مردی افتخار می کنیم که در قرن هشتم با ذکاوت ….. این مجموعه درحقیقت عصاره ایست از علوم و اطلاعات و نظریات و عقاید فلسفی چند …


هوشنگ ابتهاج – بنیاد فرهنگی آرمان
هشتم هجری، شعر ایران به بلندترین قله. های تکامل و عظم. ت خود دست یافت، تا حدی که. بسیاری از صاحب. نظران از این سال. ها به عنوان دوران رنسانس ادبی ایران یاد می.


دانشنامه شعر عاشورایی – معارف گیاهی
عصاره ی غمنامه های محتشم، سیف الدین فرغانی، وصال، قاآنی و . …. او علاوه بر توصیفات و مدایح، مواعظ و حکمت را هم در شعر فارسی به کمال رساند و مقدمات ظهور شاعرانی چون …


زندگینامه مشاهیر و مفاخر و هنرمندان بروجرد
در قسمت زیر چندین شعر از شاعرانی را که در وصف بروجرد شعر ها نوشته اند را به شماها …… هزاره ی بیداد می وزد ای مرد ٬ ای عصاره ی تلخ کویر و زخم در نه توی سکوت تو فریاد می …… اثر آفرینان جلد پنجم ( ص 215 ) . ….. ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی …… و کهف انام رسم دلجویی ز جدش حیدر صفدر گرفت گوهر دریای حکمت ، در بحر معدلت …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر