ERNOS

تأثیر تعدادی از اندرزهای کلیله و دمنه بر برخی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر نخست عباسی (132 – 232 ه.ق)

تأثیر تعدادی از اندرزهای کلیله و دمنه بر برخی از رخدادهای …
232 ه.ق).


فهرست مقالات – پژوهشنامه تمدن ایرانی
83. عبدالرفیع …


تأثیر تعدادی از اندرزهای کلیله و دمنه بر برخی از رخدادهای ی و …
تأثیر تعدادی از اندرزهای کلیله و دمنه بر برخی از رخدادهای ی و اجتماعی عصر نخست عباسی (132 – 232 ه.ق). نویسندگان. دکتر عبدالرفیع رحیمی استادیار تاریخ دانشگاه …


نقش ابن مقفع در معرفی فرهنگ و تمدن ساسانی به خلافت عباسی
132ه.ق) ابن مقفع است. … ابن مقفع از آن دسته مترجمانی است که توانست در سیرت خلفا تاثیر بگذارد و نیز … منشورها، رساله ها، نامه های ی، سخنان حکیمانه، تعالیمی که شاهان برای فرزندان خویش … تأثیر تعدادی از اندرزهای کلیله و دمنه بر برخی از رخدادهای سیاسی و اجتماعی …


وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران عباسیان | دانشنامه پژوهه …
عصر اول، دوران نیرومندی، گسترش و شکوفایی حکومت عباسیان بود و سالهای 132 تا 232 ه.ق. را در بر می‌گرفت، عصر دوم، دوران نفوذ ترکان بود که … دوران اول عباسی … نفوذ گسترده آنان تأثیر مهم در هدایت سیاست‌های حکومت داشت و فرماندهی سپاه و … کاهش یافت و فقط عراق و برخی از مناطق فارس و اهواز در دست خلفا باقی ماند.


بررسي اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوي به زبان عربي
۱۳۲ه.ق). الف) اوضاع سیاسی. با توجه به …. خدای نامه (سیرالملوک)، تاج در سیرت انوشیروان، آئین نامه، مزدک نامه، کلیله و دمنه .۱۴.


دریافت مقاله – پرتال جامع علوم انسانی
با وجود این، رفتار غیراسلامی و ظالمانة حاکمان اموی، عباسي و اشراف عرب با …. اینکه جامعة ایرانی طی دو قرن نخست هجری، به ویژه در قرن اول و نیمة نخست قرن دوم، … تاکنون دربارة فتح ایران به دست اعراب مسلمان و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در … شکست های پی درپی سپاه ایران در جنگ های قادسیه (سال 15 ق.) …… (جهشياري، 1980: 232 231).


مادام بوواری
اهلل عباسی، …… ی خود از رهگذر تاثیرات سیاسی و تغییرات اجتماعی و همچنین پیشرفت. های ع. لمی …. ت و در آنها به تحلیل رئالیسم و بازتاب آن در برخی آثار ادبی داستانی پرداخته …… کلیله و دمنه ابوالمعالی از چند منظر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست …… قصه ها را با توجه به بن مایه هایشان، می توان به انواعی تقسیم کرد: ». گروه. اول. ق؛.


فصلنامه ایران شناسی و اسلام شناسی – کتابخانه ملی
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻘﺪ ﺗﺎز ه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﻼم، اﯾﺮان، اﻧﻘﻼب. اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺴﻠامﻧﺎن و …… ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ. ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ.


Attesting of the Qur’an to its being the Word of Allah
ﺍﺵ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻫﻤﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ….. ﻫ. ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷـﻨﮕﺮﻱ. ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ. ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺔ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺍﺣﺎﺩﻳـﺚ ….. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏـﺬﺍ ….. ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ …. ﻧﺨﺴﺖ. ﺑﺮ. ﺁﻥ. ﺍﺳﺖ. ﻛﻪ. ﺣـﺮﻭﻑ. ﻣﻘﻄﻌـﻪ. ﺍﺳـﺮﺍﺭﻱ. ﺍﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻥ. ﺧﺪﺍ. ﭘﻴﻭ. ﺎﻣﺒﺮﺵ. ﻛﻪ. ﺑﺪﻳﻦ. ﻃﺮﻳﻖ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ. ﺁﻥ …. 232. ؛. ﺳـﻴﻮﻃﻲ،. ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ. ، ﻗﻢ. ،. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﺁﻳـﺔ. ﺍﷲ ﻣﺮﻋﺸـ. ﻲ. ﻧﺠﻔـــﻲ،. 1404. ﻕ، ﺝ …


ﻧﻘﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓــﺮﺩﻭﺳﻲ، ﻛﻠﻴﻠـﻪ ﻭ ﺩﻣﻨـﻪ، ﻗﺎﺑــﻮﺱﻧﺎﻣـﻪ، ﻣﺮﺯﺑــﺎﻥﻧﺎﻣـﻪ،. ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﺳﻨﺪﺑﺎﺩﻧﺎﻣﻪ ﻭ …… ﺍﻟﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﮔـﺮﺍﻳﺶ‌ﻫـﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺩﺭ.


خردنامه 9.pdf – دانشگاه شهید بهشتی
اجرای پوشش همسان و کشف حجاب در مازندران عصر رضا شاه … ﮔﯿﺮي. ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﺤﺮّﮐﺎت وﯾﮋه ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﻓﻀﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان، ﭘﺎن. اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﺟﺪ ي وارد.


تدوین و ورود مطالب درسی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به کتب …
ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ در ﮐﺸﻮر. ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗ. ﻤﺪن. اﺳـﻼ. ﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. …… ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ….. ﮐﺸـﻮر و ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن اﺳﻼم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن …. ﻗ. ﺮآن. 9. ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 2. ﻣﻌﺎرف. اﺳﻼﻣﯽ. (دﯾﻨﯽ و اﺧﻼق). 10. ﻫﻨﺮ. 3. زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ (ﻗﺮاﺋﺖ …… اﺛﺮ دﯾﮕﺮ رودﮐﯽ اﺳـﺖ. ﺳـﻨﺪﺑﺎدﻧﺎﻣﻪ. ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ. از ﮐﺘﺎ. ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد. ﮐﻪ در ﻋﺼـﺮ ﺳـﺎﺳﺎﻧﯿﺎ …


ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ 1 – دانشگاه …
اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اوج و اﻓﻮل وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ … ﻫ. ق)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﺮﺗﺮ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻري و. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از ﺳﺮزﻣﯿﻦ …. درﺻﺪ ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ از ﺟﻨﺲ ﻃﻼﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﮑﻪ ﻫﺎي … ﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ….. ﻧﮕﺎري و ادﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ….. ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و.


ﻓﻬﺮﺳﺖ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
درﯾﺎ و درﯾﺎﻧﻮردی در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯽ. ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ اﻋﺮا. ب ﺟﺰﯾﺮ. ﺓ. اﻟﻌﺮب ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺑﻪ ….. ﻫﻨﺪ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌـﺪادی ….. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن و ﺻﻔﺎرﯾﺎن، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻼﻓﺖ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ … ﺧﺮاﺳﺎن را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ …. اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻼم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.


A امام جواد – پایگاه کتاب های درسی
معتصم در کنار این فعالیت ها از امام جواد 2سامرا در صد کیلومتری شهر بغداد را … عالقه و تالش برخی از خلفای عبّاسی به رونق علم و دانش، تأسیس مدرسه و … و در نتیجه جایگاه علمی و اجتماعی وی در میان شیعیان که قائل به علم الهی امامان بودند، خدشه دار شود. ….. خلفای هم عصر امام هادی. امامت امام هادی 254 220 ق. 254. 220. 217. 227. 232. 248.


خبرگان ملت : شرح حال نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ( دفتر …
دهﻫﺎ ﻛﺘﺎب و اﺛﺮ ﮔﺮانﺑﻬﺎ از اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧ ﻗﻲ, ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ, ﻓﻘﻬﻲ, اﺻﻮﻟﻲ,. ﻓﻠﺴﻔﻲ, ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آنﻫﺎ ﺗﺎ@ﻛﻨﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ/. ﻣﺘﺄﺳّ ﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪادي از رﺳﺎﻟﻪ@ﻫﺎ و ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻧﻔﻴﺲ اﻣـﺎم در …


اﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت – پژوهشکده تاریخ اسلام
ق. ،. ﺳﻴﺮه. ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻬﻴﻞ زﻛﺎر، ﻗﻢ. : اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن، ص. 138. ﺑﻦ ؛ اﺣﻤﺪ. ﻳﺤﻴـﻲ ﺑـﻼذري ….. دﻳﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﻮن ﺳﻘﺎﻳﺖ را در ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ از آن …. راﻳﺞ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻜﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ و ﻧﻘﺶ ﻋﺒﺎس ﻣﻲ …… در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺗﻜﻴﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻗﺎدرﻳﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ . ﺗﻌﺪادي از آن. ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ داﻧﺸﮕ …… ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﻲ و ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ.


تاریخ اسالم )2 – پایگاه کتاب های درسی – رشد
بخش دوم امامان شىعه و تشىع در عصر مروانىان و عباسىان ٥٥. ٥6 …… حکومت اموی سرانجام بر اثر جنبشی سیاسی نظامی به رهبری خاندان بنی عباس فروپاشید.


علمی-پژوهشی داخلی نمایه شده ISC – مقالات – دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنه (چکیده)


شماره 8 – نشریه علمی، پژوهشی، فناوری البرز
)مسئول کارگروه علوم سیاسی( … تأثیر آشنایی با ادبیات کهن فارسی در داستان … ها، یاریگر و راهگشا باشد به طور کلی باید گفت که فارغ از تجربوی یوا …… میانگین. مرباوط. باه. ” عوامال. آموزشی. و”. کمترین. میانگین. متعل. ق. به. ” عوامل. شغلی …… بنابراین نخست داستان …… از کلیله و دمنه گرفته تا گفتار خوش یارقلی هرکدام را دست.


زبان و ادبیات در دیگر کشورها – دانشگاه پیام نور
. 233. ) « از ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوي از ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، اﺧﻮان اﻟ ﺼﻔﺎ د. ر اﻟﺮ ﺳﺎﺋﻞ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ.


ﻧﻬﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1385 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ – منابع اسلامی
ﻫﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻠﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﻣﻨﻪ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ، ﺁﻣﺪﻩ …. <<pﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻫﻨﺪﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺟﻨﺪﯼ ﺷﺎﭘﻮﺭ، ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻃﺒﯽ ﻫﻨﺪﯾﺎﻥ. ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻃﺐ ﻫﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ …… ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺫﮐﺮ ﺷﻮﺩ. …. ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ، ﻣﺬﻫﺐ، ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎ …


ﻫﺎ ﻫﺎي درﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻨﺠﺎم ﺑﺮگ ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿ – انجمن ترويج …
ﺎﻓﺖ . دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺄﺛﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮي از اﺛﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ. اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻨﺎرس را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﺴﺖ ﮔﺮﭼﻪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.


دانلود کتاب – Mehran Arian
ﻓﺮاوان، ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﻛﺘﻴﺒﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ … دﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ. ﺟﺰ. ﺷﻬﺮ. ﻫﺎي. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ي زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. در ذﻳﻞ. ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳ. ﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي …… ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن ﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ….. ﻋﻠﻢ دوﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ ارﺳﻄﻮ و اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮي را داد و ﻛﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ …… ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان در ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت، وﺷﻤﮕﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ. ﮔﺮﮔﺎن. و ﻗ …… Page 132 …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر