ERNOS

بقاء نفس از راه علم است

بقاء نفس | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم
كلمات كليدي : جوهر مجرد، بقاء نفس، فساد ناپذيري نفس. نویسنده : هادي موسوي. یکی از مباحثی که نقش بسیار مهمی در فلسفه اسلامی ایفا می‌کند مبحث بقاء نفس است.


نفس انسانی و قوای آن از منظر فلسفه و اخلاق
سوّمین دلیل اهمیّت علم النفس آن است که این بحث ارتباط عمیقی با علم اخلاق دارد و در … قرار بگیرد که عوامل انهدام آن، فراهم است، او از خود فعالیّتی برای حفظ و بقای خود بروز نمیدهد و …. یکی از مهمترین راههای اثبات تجرّد نفس، راه علم حضوری به خویش است.


معرفت نفس در تفسیر المیزان – پرتال جامع علوم انسانی
فناء در حق اعم از فناء فعلى، صفاتى و ذاتى تا نیل به بقاء بالله; (63)


مفارقت نفس از بدن – ویکی فقه
در مباحث ماهیت شناسی نفس گفته شده است که نفس موجودی مجرد است؛ حال یا تجرد … نیاز نفس به بدن صرفا از جهت به دست آوردن پاره‌ای کمالات نفسانی است که جز از راه …. طبیعی بقای نفس جاودان در آسایش ابدی است به واسطه فایده‌ای که از علوم حقیقی …


حدوث و قدم نفس – ویکی فقه
قول اهل تناسخ که می‌گویند حدوث نفس روحانی است ولی بقاء آن جسمانی است. … بودن نفس به معنای آن است که نفس همواره بوده و هیچ تغییر و استحاله‌ای در آن راه ندارد. … این مطلب مستلزم این است که هر آنچه را که فردی از انسان می‌داند، دیگری نیز به آن علم داشته …


ﻧﻔﺲ ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن و و ﺧﻠﻮد ﺑﻘﺎ ي ﻣﻴﺎن ادﻟﻪ ي ﺟﺴﺘﺎري در ﻣﻘﺎﻳ
ﺑﻘﺎ. و ﺧﻠﻮد ﻧﻔﺲ اﺳـﺖ . اﻓﻼﻃﻮن از ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳ. ﻪ. ي. اﺻﺎﻟﺖ روح. ا. ﺳﺖ ﻛﻪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞِ. ﻣﺎدي. ﻣـﺬﻫﺒﺎن. و ﻧﻴـﺰ. ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺷﺒﻪ …. ﻛﻪ داراي ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت اﺳﺖ . ) در. اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، درﺑﺎره. ي. ﺑﻘﺎ و ….. ﺑﻘﺎي ﻧﻔ. ﺲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ . وﻗﻮع ﻣﺮگ را ﻣﻲ. ﺗ. ﻮان از راه ﻗﻄﻊ ﻋﻼ. ﻢﻳ. ﺣﻴﺎت از ﺑﺪن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد . اﻳﻦ ﻋﻼ. ﻳ. ﻢ در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ …


تبيين معرفت نفس از ديدگاه علّامه طباطبائى | معرفت
اساسا خاستگاه بحث معرفت نفس در عرفان عملى است. … همه اهل معرفت بر اين باورند كه هدف معرفت نفس، ظاهر نمودن و شكوفا ساختن مراتب باطنى و ژرف نفس و علم …. تنها راه دست يابى به حقيقت خود، يعنى حق تعالى، ظهور و تجلّى او بر دل و …. و يك «بقاء» مى باشد؛ فناء از قيود و حدود عدمى خود و بقاء به حقيقت و اصل خويش.


حقیقت ایمان از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی – حکمت صدرایی
از نظر ملاصدرا عمل امری عرضی و تبعی است و آنچه باقی است نفس و ملکات نفسانی است … در واقع ایمان دینی، اعتقادات یقینی مخصوص و علوم حقه‌ای است که از راه برهان یا …. لذا هیچ حظی از بقاء و ثبوت ندارد، ولی زمانی که عمل تکرار شود از تکرار عمل، اثر و …


نفس – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نَفْس در لغت به معنی جان، روح، روان و نشاندهنده زنده بودن است. در علوم اسلامی و قرآن، به عنوان جهت‌دهنده حرکت و اندیشه انسان شناخته می‌شود و بسیاری از کردارها و … کسی که این نفس در او بیدار می‌شود، راه و روش خود را می‌یابد و به دنبال یقین حرکت می‌کند. … احسان · نور; مقام; حال; منزل · یقین · فنا; بقا; حقیقت · معرفت; نفس; سلوک; لطائف سته …


بررسی و تحلیل «جسمانیت نفس» از دیدگاه صدرالمتألهین
در واقع آنچه افلاطون را بدین دیدگاه سوق داده است، این نظریه بود که علم، یادگیری … به اعتقاد ملاصدرا، عده قلیلی از انسان‌ها به این مقام راه پیدا می‌کنند (همو، 1999، ج8، ص135). … حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس روشن گردید، سؤالی که مطرح می‌گردد این است …


اخلاق انسان سازی2
باشد در نفس یا نباید باشد در نفس مربوط به علم اخلاق است. …. اما یک کانال دیگر هست مربوط به حب بقاء نفس، یعنی انسان دلش می خواهد … راه های مختلف حقیقت جویی.


حقیقت نفس اشراقی سهروردی از آیات پیرامون تأویل – پژوهش …
دی تأویل راه. و. روش. رسیدن … این علم از همان ابتدای نزول. کالم الهی در جهان اسالم. مطرح. بوده. است و از. دالیل آن، …. از جمله نفس ناطقه که در زمرۀ انوار اسفهبدیه است به ذات ….. بقای. علت خود. که. همان عقول و ذوات مدرِک ایشان هستند. باقی. اند.


ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻓﻠﺴﻔﻪ دﮐﺎرت و ﻧﻘﺪ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﺎ – پژوهش‌های فلسفی …
و ﺑﻘﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی. ، ﺧـﻮد. آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ….. ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی اﺛﺒﺎت آن، ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺎدث اﺳﺖ، و اﯾﻦ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﺛﺒﺎت ﻧﻔﺲ. ﻣﻦ(. ) ….. ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﻪ از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ اﯾﻦ.


علم اخلاق – انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
«تهذیب اخلاق»، «تهذیب نفس» و «تزکیه نفس» بیان دیگری است از علم اخلاق. اما در تعریفهایی که … علم اخلاق به ما راههایی نشان می دهد: راه چگونه رفتار کردن، (مربوط به رفتار انسان). …… است. دوم، اندیشه چالش و تنازع بقا و انتخاب طبیعی و بقای اصلح.


بقای نفس انسان، در دیدگاه فارابی، ابن سینا و صدرالمتالهین
قبل از پرداختن به آرای فارابی لازم است درباره تعریف و ثبوت نفس انسانی … علم حضوری خطاناپذیر است، از این رو، بدون پرداختن به تعریف نفس انسانی … عقاید صحیح بوده، ولی مرتد شده اند و آرای فاسدی در عقایدشان راه یافته است .


مبانی انسان شناسی حکومت دینی از منظر حکمت متعالیه
از نظر ملاصدرا راه‌های رسیدن به سعادت سه عامل تفکر، دین و اخلاق است. … بلکه شناخت نفس باید از منظر دیگری نیز صورت پذیرد، که غیر از علم طبیعی است. … سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست.


جزوه درس اندیشه اسلامی1 آقای ابراهیمی – دانشگاه مفید
انسان یا باید باورهای خود را بر اساس علم حضوری درک کند یا به وسیله علم حصولی … بدیهی است اما به خاطر شبهاتی که مطرح می شود بیان ادله برای اطمینان نفس … خداوند با ادراک حضوری و عقلی قابل درک است ولی چون جسم نیست با ادراک …. قرآن و روایات: راه دیگر برای شناخت صفات الهی مراجعه به قرآن و روایات معتبر است.


ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻔﺲ در ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲ * دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﺴﺎﻣﻲ ﻓﺮ ﭼﻜﻴﺪ – IKIU
ﻋﻠﻢ . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻓﻠﺴﻔﻪ و. ﻛﻼم اﺳﻼﻣﻲ. ،. ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن. اﻓﺰون. ﺑﺮ. ﺑﺪن داراي ﻧﻔﺲ اﺳـﺖ . اﻣﺎ … ﻤﻲ. و ﻋﻘﻠﻲ. ﺑﺮاي ﻧﻔـﺲ. اﺳـﺖ . ادراك ﺣﺴﻲ، ﻣﺎدي اﺳﺖ و در ادراك ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺻﻮرت از ﻣـﺎده ﺗﺠـﺮد. ﻣـﻲ …. ﻴﺎت را در ﺑﻘﺎي آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ …… ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﭘﺲ از راه اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻣﻴﺎن دو ﺣﻘﻴﻘﺖ،.


و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﮥ ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾ – مطالعات معرفتی …
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آن. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ … ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ. اﻟﻨﻔﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ وي …. وﻟﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧ. ﯽ را. در. اﯾﺠﺎد و. ،ﺑﻘﺎ. ذاﺗﺎً. ﺟﻮﻫﺮي ﻣﺠﺮّد واز ﻧﻮع ﻣﺠﺮّد ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ. داﻧﺪ .(. ﻫﻤﻮ. ،. 1389 ….. اﺳﺖ . ﺧﻮاﺟﻪ راه اﻋﺘﺪال ﻗﻮا را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد. در آﻣﺪن.


کلید فهم قرآن – ویکی‌نبشته
اینکه مدار علم معانی و بیان(۱۰) بر معرفت مقتضیات احوال است در حال خطاب از جهت نفس خطاب و …


دلایل اثبات وجود روح – پرسمان – پرسمان دانشگاهیان
بنا بر این ، چنین اشکال کننده ای اساساً باید راه کسب علم را بکلّی ببندد. حتّی در … باز ممکن است اشکال شود که: شما وجود عقل غیر مادّی را اثبات نمودید نه وجود نفس را.


مالصدرا و سينا ابن ترس از مرگ با تكيه بر ديدگاه
و راه. هاي درمان آن به شدت بستگی به نوع نگاه فیلسوفان به حقیقت انسان و وقوع. مرگ در زندگی. او …… ترس او حاصل جهل نسبت به بقا نفس و كیفیت اعاده نفس است. 0؛ …. ه تقبیح جهل و لزوم برطرف كردن آن و توصیف لذت حاصل از كسب علم. می. پردازد.


تعیین حدود علم – پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری
حسیون كه در بالا عقیده ی آنها را راجع به «راه حصول علم» بیان كردیم پیرو این …. و ادراك پاره ای از حقایق در نفس انسان سرشته شده و فطری است و خاصیت عقل اوست و به …


نفس در عرفان شیعی – جستار
باتوجه به اینکه در عرفان دینی، نفْس، محور تمام مسایل است، آموزه‌ها و تعالیم اسلام نیز متناظر با … درهای غیب پروردگار از راه معرفت نفس بر انسان گشوده ‌می‌شود. …. نفس در این مرحله با اتصال به علم الهی، از ذاتش فانی و به بقای حق باقی ‌می‌شود و این یعنی …


بالاخره علم و دانش بهتر است یا ثروت؟ نظرات مختلف را …
آیا پول و ثروت بهتر از علم و دانش است؟ … در مواقع اضطراری شخص نمی‌تواند برای نجات خود راه حل بخرد. … خلاقیت، هوش و تاکتیک های بقا; آزادی از ناامنی. … دانش به فرد “اعتماد به نفس” و “خود باوری” می دهد که پول ممکن است قادر به انجام آن …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر