ERNOS

استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری

استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری – ایــستگاها
استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری. * احداث و ساخت واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی صنوف و مشاغل مختلف. * خدمات اداری و بازرگانی مانند دفاتر مهندسی، …


تجاری – خدماتی – معاونت شهرسازی و معماری
حداكثر ارتفاع طبقات تجاري در طبقه همكف 5 متر مي‌باشد در صورت استفاده … حداكثر تراكم مجاز مراكز تجاري شهري 400 درصد سطح كل زمين و حداكثر زيربناي مجاز در …


اصول و ضوابط ساختمان سازی – شهر املاک
از واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاري به استثناء مواردي نظير دفتر مهندسي و مطب و . … ضمنا احداث زیر زمین با حداکثر سطح مجاز ( ملاک عمل فعلی ) به منظور تامین …


آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري …
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁزاد ﺗﺠﺎري … آﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮي و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻲ ﺷﺪن. ﺟﻨﮕﻞ. هﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ … ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁزاد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از …


طرح تفصیلی خازنی – پایگاه جامع مصوبات و قوانین شهرداری …
سطح زیربنای مجاز(تراکم) در زمین به یک دوم حد مجاز طبق ضوابط ساختمانی این حوزه ….. @فضای باز در کاربری تجاری در صورتی که مورد استفاده انبار یا تجارتی واقع …


عوارض پذیره و عوارض کاربرد تجاری چیست ؟ | شرکت مهندسی …
“کاربرد”، درواقع نوع عملکرد ساختمان است اعم از تجاری، اداری و غیره. همین‌جا بگوییم که کاربری، نوع استفاده مجاز از یک زمین است که معمولاً بر اساس …


فضاهای تجاری – معماری عکاسی تبلیغات
6) عرض پله واحد های تجاری که در زیر زمین قرار دارند حداقل 2 متر وارتفاع ان5/3 متر باید باشد. 7) .. هر 10 واحد … استفاده های مجاز در کاربری های تجاری. 8) احداث واحدهای …


ﺗﻌﺎرﯾﻒ 1 – اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ….. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﻨﺪاﻟﻒ، ب و ج اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ.


کاربری ساختمان به چه معناست و چند نوع کاربری وجود دارد؟ – …
تجاری …


طرح تفصیلی مصوب83-ج3 – شهرداری پردیس
ضوابط و مقررات مربوط به استفاده مجاز از اراضی شهر …. بهداشتی و انبارهای غیر تجاری جزو سطح زیربنای مجاز و تراکم مجاز محاسبه. نخواهند شد . در این گونه …


Zavabet Robat karim 96.5.1 – شهرداری رباط کریم
ﺗﺠﺎري. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠـﺎري ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد. 5. واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري و ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﯾـﮏ ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﮐـﻪ داراي. ورودي ﯾﺎ ورودي ….. درﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ از ﭘﯿﻠـﻮت و زﯾـﺮزﻣﯿﻦ، ﺳـﻄﺢ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺟـﺰء ﺳـﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨـﺎي … از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روي آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.


DOURAN Portal V4.0.4.0 – شهرداری نسیم شهر
تجاری : محل داد و ستد که معمولاً برگذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عموماً دارای … کاربری زمین : نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری …. ضریب تراکم مجاز: عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح …


قوانین و مقررات – شهرداری ربط
4) حداكثر تعداد طبقات ساختمان بر روي سطح زمين، پيلوت و يا … 10) پاسيو و نورگير با مساحت كمتر از 6 مترمربع جزو زيربناي مجاز محسوب مي شود. …. 12) هرگونه استفاده نورگيري از كف پياده رو براي زيرزمين واحدهاي تجاري ممنوع است.


ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضي – ایران فایل
4 : در کليه پهنه هاي استفاده از زمين شهر تهران، تفکيک اعيان ساختمان هائي که طبق …


دستور العمل واگذاری زمین – منطقه ویژه اقتصادی شیراز
تجاري : کليه زمينهايي که به واحدهاي مورد نياز منطقه اعم از تجاري ، خدماتي اختصاص داده مي …


آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي – منطقه آزاد چابهار
آيين نامه : آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي … قراردادهاي واگذاري زمين هاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر