ERNOS

استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی

استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – ایرنا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمین هایی از افراد سودجو گرفته و به سازمان های زمین و مسکن برگردانده و ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد …


استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – آپارات
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمین هایی از افراد سودجو گرفته و به سازمان های زمین و مسکن برگردانده و ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد …


استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – مجله خبری فان نیوز
استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی دریافت 67 MB 44*45*40 استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی گرد آوری شده از مجله فان نیوز مجله خبری …


استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – ایرنا – خبربان
استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی … وی افزود: درهمین راستا بیش از ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ۲۰۹۸۹۴۶۱۵۵۰۰۰۰ ریال از ابتدای سال …


از تعیین تکلیف اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب تا …
در سال ۱۳۹۸ مجموعا ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته شده و به نهاد‌های متولی زمین و …


استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – دیدوبین
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمین هایی از افراد سودجو گرفته و به سازمان های زمین و مسکن برگردانده و ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان است.


کتاب دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی …
انجـام پذیرفتـه اسـت کـه بازمهندسـی وظایـف سـازمان های متولـی زمیـن در سـاختار. وزارت جهــاد ….. 3اســتان نســبت بــه اســترداد اراضــی اقــدام می نمایــد. مدیرعامــل و …… حقــوق تصرفــی خــود را جزئــاً یــا کالً بــه هیچ وجــه نــدارد مگــر بــه اذن مرجــع. واگــذاری …


۱۶۷ هزار هکتار اراضی از زمین خواران به نهادهای متولی باز …
اسماعیلی با بیان اینکه در سال ۹۸، ۳۵ مورد استرداد املاک و اراضی به نهادهای متولی توسط دستگاه قضا صورت گرفته است، گفت: ۱۶۷ هزار هکتار اراضی …


دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای …
قرارداد رهنی تخصیص تسهیلات بانکی در اراضی واگذاری دولت …. عبارت است از طرح مدون که با بررسی‌های همه‌جانبه توسط دستگاههای متولی ذیربط به تصویب رسیده است.


اعاده دادرسی ۱۳۳۰ پرونده حوزه راه وشهرسازی/ اجماع تمامی دستگاه …
حسین معصوم با اعلام اعاده دادرسی ۱۳۳۰ پرونده در چهارچوب اعمال مقررات ماده ۴۷۷ … به منظور احقاق حقوق دولت و بیت‌المال جهت استرداد اراضی تصرفی برداشت. … و توجه دستگاه‌های متولی به مشکلات مبنایی و راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها معطوف شد. … بر قدرت سازمان‌های مردم‌نهاد و در نهایت شرکت در جلسات ستاد هماهنگی و مبارزه …


آغاز سنددار شدن املاک تصرفی ساخته‌شده در سراسر کشور – دولت
آغاز سنددار شدن املاک تصرفی ساخته‌شده در سراسر کشور … سند دار کردن اراضی دولتی گفت: بعد از انقلاب در زمين‌های دولتی تصرفاتی صورت گرفت …


اﻣﻮال در ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ – معاونت حقوقی و امور مجلس – وزارت …
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺣﯿـﺎء و واﮔـﺬاري اراﺿـﯽ در ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺟﻤﻬـﻮري … ﮐﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﻮات ﺷﻬﺮي اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ در …. ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﺿـﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و …… ﮐﻨﻨﺪه دﻋﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮي از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام …… ﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﮕﻔﺖ، ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اﺣﺮاز ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ در اﺟـﺮاي ﻣـﺎده.


ﭘﺬﻳﺮﻩ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎﺩ ﻭﻗﻒْ. ﺩﺭﺁﻣﺪ. ﺯﺍﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ … ﻣﺘﻮﻟﻴـﺎﻥ ﻭﻗـﻒ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ. ﻲ. ، ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻭ … ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﺮﻓﻲ … ﺧﺮﺍﺟﻴﻪ ﺍﺯ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻣﺮﻱ ﻣﻔـﺮﻭﻍ ﻋﻨـﻪ ﺍﺳـﺖ. ﻭ ﺁﻧﭽـﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﮕﻮﺳـﺖ،. ﺍﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻳـﻦ. ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﺳﺖ. (. ﻧﺠﻔﻲ، …. ﻗﺒـﻮﻝ ﺁﻥ ﺟـﺎﻳﺰ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﺳـﺘﺮﺩﺍﺩ ﺁﻥ ﺑـﻪ.


آیین دادرسی در تملک املاک و اراضی – جلیل پورسلیم بناب
علاوه بر این، گاهی نهاد دولتی که باید بهای اراضی یا خسارت وارده به مالک را باید …. و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این … سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد‌نیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد …. سهامي برق منطقه اي تهران بخواسته مطالبه بهاي روز زمين تصرفي به پلاك ثبتي …


قانون زمین شهری – علی عبدی وکیل پایه یک دادگستری
در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری …. واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر …. و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن …


مبارزه با زمین‌خواری در دستورکار وزرات اطلاعات – ایران آنلاین
مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از زمین … و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش …


حرمت تصرف در ملک غیر و اموال عمومی و ضمان به سبب غصب …
بسمه تعالی، تصرف در اراضی دیگران چه به طور کشت یا به طریق دیگر حرام …… مسترد کند، آیا به حکم شرع، محکوم و موظّف به استرداد امانت می باشد یا خیر؟ …. من می باشد (و بر فرض وقف، متولی آن خودم هستم) تصرفاتی انجام دهند یا خیر؟ …… مبلغی پول از طرف یکی از سازمان های اسلامی خارجی به عنوان کمک برای‏‎ …


ایلنا – افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 به صورت …
سخنگوی قوه قضاییه: · استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی … افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 به صورت حضوری …


مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با واگذاری اراضی منابع ملی و …
ماده 14 – کلیه سازمان های کشوری و نهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات …… و انتقال حقوق تصرفی خود را جزاً یا کلاً به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع ….. بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام / 3/ زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28 73 خواهد شد. … متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی رابه منظور واگذاری اراضی ملی و …


مبارزه با زمین‌خواری در دستورکار وزرات اطلاعات – ایسنا
مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری … بیوتروریسم برای کارشناسان و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به …


زمین خواران زیر ذره بین وزرات اطلاعات – خبرگزاری شورا آنلاین
… و مبارزه با بیوتروریسم برای کارشناسان و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله … همچنین، مقابله با زمین خواری اراضی ولنجک تهران به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد … و استرداد ۴.۱۰۰ هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش ۳.۴۰۰ … اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف …


کارنامه محیط زیستی وزارت اطلاعات منتشر شد – آخرین خبر
ایسنا/ مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از … و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش …


مبارزه با زمین‌خواری در دستورکار وزرات اطلاعات – تابناک | …
مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از زمین … و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش …


استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی – آرمانین
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمین هایی از افراد سودجو گرفته و به سازمان های زمین و مسکن برگردانده و ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان است.


خبر داغ,,,, مگه میشه !!!!! – سی کلیپ
استرداد اراضی تصرفی به نهادهای متولی. 6 دقیقه پیش. 06:15 … سرکرده باند بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شد. 6 دقیقه پیش. 01:51 …


مبارزه با زمین‌خواری توسط وزرات اطلاعات – فرارو
مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از زمین … و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش …


مبارزه با زمین‌خواری در دستورکار وزرات اطلاعات – خبرآنلاین
… و مدیران سازمان‌های متولی و ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در دستور … همچنین، مقابله با زمین خواری اراضی ولنجک تهران به ارزش بیش از 1000 میلیارد … تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش … و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی …


مجلس شورای اسلامی | دیده‌بان طبیعت بختیاری
مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی …


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر