ERNOS

ارتباطی و مؤلفه های آن

مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های …
هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مؤلفههای مهارتهای ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگیهای جمعیتشناختی در کتابداران کتابخانههای دانشگاه اصفهان و دانشگاه …


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی …
شمشیرگران مرضیه، همائی رضوان. بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متاهل شرکت ملی حفاری استان خوزستان. رویش روان …


بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی …
چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مهارت های ارتباطی (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عواطف، گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط و ارتباط توأم …


های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی بررسی رابطه …
و بین مؤلفه توانایی ارسال و دریافت. پیام با دلزدگی زناشویی رابطه. ای وجود ندارد . نهایتاً. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که. مهارت. های ارتباطی، کنترل …


تدوین مدل ارتباطی مؤلفه های مدیریت دانش و خلاقیت دانشجویان …
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی طراحی و اجرا گردیده است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و …


مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن – پژوهش گاه دانشجویان
بین مسیولیت‌پذیری با سلامت‌روان همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی از مولفه ‌‌های تنظیم هیجانی با سلامت‌روان رابطه منفی دارد.


تحقیق مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت …
پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت تحصیلی و نظریه ها و عوامل موثر بر آن دارای ۷۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد …


تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در … – دانشگاه …
چكيده. هدف این تحقیق این بود که مولفه. های مهارت ارتباطی مدیران مورد شناسایی قررار ررتهره. رابطه. ی آنها با رضایت. شغلی کارکنان مورد بررسی قرار ریرند . هشت شاخص …


بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان …
p<نتایج نشان داد، بین مهارت ارتباطی و مولفه های آن با اشتیاق شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار 0/01یافته ها: وجود دارد. همچنین نتایج استفاده از آزمون رگرسیون …


برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر